Medier og informasjon - veiledning til valgfaget

Eksempel 3: Produksjon av kart

Beskrivelse av undervisningsforløpet og forslag til vurderingsmåter

Med verktøyet OpenStreetMap (OSM) kan alle som ønsker det, delta i produksjonen av et kart ved hjelp av enkle hjelpemidler, enten det er snakk om å produsere helt nye data eller oppdatere eksisterende. Informasjonen i kartene brukes som grunnlag i applikasjoner på mobiltelefoner, dataprogrammer, gps-enheter og nett-tjenester som fiksgatami.no. Kartene er lisensiert under en åpen lisens. Dette gjør at alle kan bruke kartene som de måtte ønske, i motsetning til de fleste andre nettbaserte kartløsninger. Elevenes bidrag kan bli tilgjengelig for hele verden, noe som tilsier at det er viktig å være kritisk til kilder, vise stor nøyaktighet og seriøsitet i arbeidet. Aktiviteten lar seg enkelt kombinere med kroppsøving, engelsk og samfunnsfag.

Kart i skolen er en annen kartløsning med mye data som er tilpasset skoleverket. Her er det løsninger der elevene kan registrere egne data som de har logget. Siden det bl.a. er Statens kartverk som eier basiskartene,, er det begrensninger i hvordan  dataene som registreres, kan benyttes senere. Her skiller de seg fra OpenStreetMap. 

Resten av eksempelet i dette kapittelet er basert på bruken av OpenStreetMap, men kan tilpasses for ”kart i skolen”.

Beskrivelse av verktøy og metode  

Gjennom opplegget kan elevene:

  • Samle GPS-data
  • Gjøre observasjoner
  • Gjøre etiske og lovmessige vurderinger
  • Bearbeide og registrere data i kartdatabasen
  • Produsere kart til ulike målgrupper
  • Bidra i produksjon av verdens største frie kartprosjekt!

GPS-logger og datamaskin med nettleser og tilgang til nett benyttes. GPS-loggere kommer i mange former. De fleste nye smarttelefoner har innbygget GPS-mottaker, og det finnes mange applikasjoner for å logge GPS-spor. Det er en fordel om det er enkelt å få overført logfilen til datamaskinen, f. eks. via e-post eller direkte til SOM-serverne. GPS-enheter for biler kan også brukes, men da må det være mulig å hente ut GPS-loggene via USB-kabel. Noen pulsklokker har GPS-loggere. Unngå enheter som bare logger posisjonen hvert 30. sekund, da det kan føre til unøyaktigheter.

Med et kamera kan elevene dokumentere hvordan ting ser ut. De kan f. eks. registrere hva slags dekke en vei har. Asfalt, grus, jord? Uansett hvor stort eller lite område de ønsker å kartlegge på en tur, kan det bli mange detaljer å huske på. Bruk av mobiltelefon eller et nettbrett som GPS-logger er derfor smart, for da er kamera med i arbeidet.

Publisering av kart

OpenStreetMap har en egen side som lister opp løsninger for å produsere egne kart med den designen og det utvalget av data man ønsker.

Vurderingsskjema for arbeid med kart, hovedområdet redaksjonelt arbeid

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål, og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

Hovedområde 1: Redaksjonelt arbeid

Kompetansemål - Eleven skal kunneLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
velge egnede mediekanaler, inkludert sosiale medier, og tilpasse saker for aktuelle målgrupper

Fordele roller og arbeidsoppgaver til datainnsamling, registrering og kvalitetssikring

Deltar aktivt og legger fram gjennomførbare og kreative ideer i planleggingen av produksjonen

Ser hvilke roller og arbeids-oppgaver produksjonen krever

Bestemme seg for en målgruppe og ut i fra den finne ut hvilke data og geografiske områder som er interessante å registrere

Viser svært god forståelse for hvilke data som er interessante for ulike målgrupper. Foreslår konkrete grenser til å avgrense produksjonen geografisk og detaljmessig basert på hvilke målgrupper produksjonen er ment for

bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier

Følge forbudet om ikke å hente data om veier og bygninger fra andre digitale trykte kart med mindre det er gitt tillatelse til det

Drøfte problemstillingene rundt det å låne data fra andre kilder

Gjøre etiske vurderinger rundt det å registrere data på private eiendommer

Har god oversikt over hvilke lover og regler produksjonen berører og kan korrigere innholdet og få medelever til å følge dem. Kan argumentere for etiske vurderinger knyttet til dilemmaer rundt personvern og kartproduksjon.

Vurderingsskjema for arbeid med kart, hovedområdet produksjon og publisering

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål, og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

Hovedområde 2: Produksjon og publisering

Kompetansemål - Eleven skal kunneLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
innhente, vurdere og bearbeide kildemateriale

Samle inn data, bearbeide dem og registrere data i OSM- databasen

Registrere fartsgrense, enveiskjøring, antall kjørefelt, bomstasjoner og lignende

Produserer kartdata med høy kvalitet i form av høyt detaljnivå, kvalitetssikrede kilder og etterrettelighet

bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte tekster med tekst, bilde, film og lyd 

Registrere kartdata ved hjelp av GPS-utstyr

Bruke program for å laste opp sporlogger og registrere data

Behersker bruk av GSP-utstyr og viser forståelse for hvordan datainnsamlingen kan merkes av ytre påvirkninger. Viser god kunnskap om programvare for registrering av data og bruker de mulighetene programvaren gir

Hente ut de kartdata vi ønsker, og presentere i dem med en design som fremhever de kartdata vi ønsker å presentere
Lage papirversjoner eller overføre kartene til håndholdt eller bil-GPS

Kan produsere hensiktsmessige utdrag av kart for en aktuell målgruppe sammen med gode og lett leselige kartforklaringer

Sette opp kriterier for kvaliteten på egne data, og vurdere om de data som blir registrert, holder høyt nok nivåKvalitetssikre eksisterende kartdata

Kan argumentere for styrker og svakheter ved nettbasert dugnadsarbeid og bruke argumentene som grunnlag for egne kvalitetskriterier. Bidrar til å opprette gjennomførbare kvalitetskriterier for kartdataene Viser god evne til å vurdere kvaliteten av egne data og observasjoner, samt å vurdere dem opp mot eksisterende datagrunnlag

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!