Innsats for andre - veiledning til valgfaget

Eksempel 5: Planlegging av praktisk tiltak

I arbeidet med å planlegge det praktiske tiltaket er det lurt at elevene trekker med seg resultatet fra kartleggingen, samtidig som de retter blikket mot selve gjennomføringen av tiltaket. Kompetansemål fra begge hovedområdene må ha fokus, og de som i denne fasen vektlegges mest, er:

 • Kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører
 • Planlegge praktiske tiltak som medfører verdiskaping for valgt målgruppe
 • Følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe

Mulige tiltak/vinklinger:

 • Bestemme tiltak ut fra kartleggingen:
  • Hvilke behov er kommet fram?
  • Hvilket tiltak vil føre til sosial verdiskaping for målgruppen?
  • Vurdere hvorvidt elevene er i stand til å gjennomføre tiltaket.
 • Dersom elevene ikke finner en idé til sitt prosjekt/tiltak gjennom kartleggingen, kan spørsmålene nedenfor bidra til å sette tankeprosessen i gang:
  • Finnes det udekkede behov eller manglende tilbud til enkelte målgrupper?
  • Har kartleggingen avdekket interesse for en aktivitet hos noen? Dette kan eksempelvis være interesse for en aktivitet som er foreslått av elevene.
 • Lage framdriftsplan som viser hvor mange timer som er disponible. Ta hensyn til praktiske ting som når og hvor tiltaket skal foregå, tidsbruk, reiselengde, utstyrsbehov – både for egen del og for de som er målgruppen for tiltaket. Vedlegg nr. 5 Framdriftsplan for elevenes tiltak
 • Involvere målgruppen i planleggingen for å sikre at tiltaket utformes slik at det møter de behovene målgruppen faktisk har. En idé kan være å skaffe seg en kontaktperson fra målgruppen.
 • Gi informasjon til målgruppen om tiltaket
  • Gjennomføre en HMS (se vedlegg 5) – vurdering av tiltaket:
   • Er utstyret trygt for uerfarne?
   • Er utstyret forskriftsmessig?
   • Er det aldersgrense på bruk av utstyret?
   • Trengs sikkerhetsutstyr (hjelm, vernesko, vernebriller og så videre)?
 • Etikk
  • Hvis elevene gjennomfører tiltak i samarbeid med eller på vegne av frivillige organisasjoner, skal de følge de etiske retningslinjene som er utarbeidet av organisasjonen. 
  • I andre tilfeller drøfter og lager elevene i forkant etiske retningslinjer som de skal følge når de møter de menneskene de ønsker å gjøre en forskjell for. Følgende kan være relevant:
   • Taushetsplikt/konfidensialitet
   • Diskriminering
   • Ærlighet
   • Gjensidig respekt (folk som er annerledes enn deg selv)
   • Velge presentasjonsform, fortrinnsvis bruke visuelle virkemidler. Avklare med målgruppen hvordan presentasjon skal vises fram (i media, for foreldre/foresatte, medelever, målgruppen, en frivillig organisasjon).
   • Velge dokumentasjonsform. Dokumentasjonsmappe kan være et eksempel på en dokumentasjon av prosessen fra kartleggingsfasen til ferdigstilling av tiltak som avsluttes med en vurdering av det frivillige arbeidet. I en slik mappe kan for eksempel dokumenter fra kartleggingen, bilder, blogg, film fra gjennomføringen og liknende være. Husk at bruk av bilder og film må avklares med dem som er med, se også eksempel 7. 

Utdypende kommentarer:

I dette valgfaget er størst mulig sosial verdiskaping et mål. Når elevene bestemmer seg for aktivitet/tiltak, er det viktig å spørre: Hvilken sosial verdi har dette tiltaket for dem tiltaket rettes mot? Det er også viktig å være sikker på at tiltaket er ønsket av målgruppen. For å sikre dette er det en god idé å involvere målgruppen der det passer i prosessen.

Det finnes noen fallgruver når tiltak skal velges. Innsamling av penger, loddsalg eller bøssebæring har ikke så mye med sosial verdiskaping å gjøre med mindre midlene går til et tiltak av verdi for andre.

Eksempel på gjennomføring av aktivitet i SFO:

Der forholdene ligger til rette for det, for eksempel ved at noe av SFO-tiden samsvarer med timene til valgfaggruppen, kan tiltakene i dette eksemplet benyttes. Skjemaet nedenfor tar utgangspunkt i at elevene har fått oppgitt temaet «aktivitet på SFO». Elevene har valgt målgruppen «barn som kjeder seg/er inaktiv i SFO-tida». Tiltaket valgfagselevene planlegger, er å opprette en trikseklubb der elevene har aktiviteter med ball. Tiltaket er valgt på bakgrunn av at elevene selv er interessert i og trygg på ballspill og lek med ball. Kartleggingen har bestått av samtaler med SFO-barna om hva de vanligvis bruker ball til, og hva de kan tenke seg å lære mer om.

Eksempel på underveisvurdering:

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

HovedområdeKompetansemålLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
 Eleven skal kunne
 • Kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører
 • Planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe
 • Følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe
  • bruke kartleggingen (med utgangspunkt i det SFO-barna sier de kan bruke ball til) og planlegge aktiviteter ut fra dette
  • vurdere om aktiviteten er gjennomførbar
  • kan lage spille-/lekeregler i samarbeid med målgruppen som bidrar til å utvikle positive relasjoner og mestring
  • lage en framdriftsplan som tar hensyn til tidsbruk, hvor og når tiltaket skal foregå, nødvendig utstyr og egnede lokaler/plasser
  • finne fram til hva som er relevant språkbruk mellom barna og mellom valgfagselever og barna
  • Kan trekke konklusjoner ut fra kartleggingen og finne fram til aktiviteter som passer for målgruppen.
  • Kan planlegge aktivitet tilpasset målgruppen som gir sosial verdi
  • Kan reflektere over og forklare hvilken sosial verdi tiltaket medfører.
  • Lager gode skisser, og har en realistisk, god og gjennomtenkt plan for arbeidet.
  • Har innsikt i hvordan egne ferdigheter kan aktiveres og brukes i tiltaket, og planlegger ut fra dette.
  • Kommer i mål med arbeidet ut fra planen
  • Kan bidra til god tone mellom barna.
  • Kan tilpasse eget språk til barna: Gir tydelige beskjeder og bruker et språk som barna forstår, og som ikke er støtende på noen måte.

  Fant du det du lette etter?

  0/250
  0/250

  Tusen takk for hjelpen!