Innsats for andre - veiledning til valgfaget

Eksempel 4: Kartlegging

Dette eksemplet omhandler i hovedsak hovedområdet planlegging. Det elevene gjør i denne fasen, får direkte konsekvenser og legger føringer for det de skal jobbe videre med i hovedområdet praktisk arbeid.

Kompetansemål:

 • Kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører

God kartlegging hjelper elevene til å finne rett tiltak å iverksette. Prosessen må være slik at den sikrer at den gruppen som tiltaket til slutt rettes mot, opplever tiltaket som noe som gir positiv verdi.

Relevante aktører kan i denne sammenhengen bety målgruppe eller allerede eksisterende frivillige organisasjoner som tilbyr tiltak overfor en målgruppe. 

Det er temaet eller målgruppen som velges, som skaper variasjonen og progresjonen i faget for de elevene som velger faget over flere år. Andre- og tredjeårs elever kan få nye utfordringer og ny lærdom ved at de jobber med andre målgrupper eller andre temaer enn tidligere. Et tips er at læreren (eller skolen) lager en rulleringsplan over tre år med ulike tema og/eller målgrupper.

Mulige vinklinger/aktiviteter:

 • Kartlegging med utgangspunkt i en målgruppe

Med målgruppe menes en definert gruppe ut fra for eksempel kjønn, alder, ulik kulturell bakgrunn, osv. Samhandling og kommunikasjon med målgruppen er viktig for å finne riktig tilbud og/eller aktivitet/tiltak. Involvering av målgruppen øker sannsynlighet for at tiltakene er relevante. Elevene kan også komme bort i utfordringer, for eksempel kan de bli avvist på grunn av hensynet til taushetsplikten. Dette er noe elevene bør være oppmerksomme på under kartleggingen.

 • Kartlegging med utgangspunkt i et tema

Med dette utgangspunktet kartlegger elevene utfordringer knyttet til et tema. De starter bredt og snevrer seg inn til et bestemt område de ønsker å jobbe med innenfor gitt tema. Målgruppen kommer gjerne som en konsekvens av utfordringen de skal løse.

 • Kartlegging med utgangspunkt i elevenes interesser

Mange elever har fritidsinteresser som de kan bruke når de skal iverksette tiltak, for eksempel idrett, data og spill og friluftsliv. Oppgaven blir å undersøke hvordan elevens fritidsinteresse kan bidra til positiv forskjell for noen i lokalsamfunnet.

 • Kartlegge manglende tilbud og utfordringer i samarbeid med en lokal frivillig organisasjon Elevene kan få et oppdrag fra en lokal frivillig organisasjon som består i å lage et tiltak/en aktivitet til noen som mangler dette. I denne oppgaven er elevene nødt til å samhandle både med den frivillige organisasjonen og med de som tiltaket skal rettes mot. 
 • Kartlegging av generelle utfordringer og udekkede behov i lokalmiljøet

Faget kan ta utgangspunkt i et mangfold av utfordringer som finnes i et lokalmiljø. La elevene selv dra ut på jakt etter utfordringer de kan løse.

 • Aktiviteter som kan inngå i kartleggingen:
  • Bruke spørreundersøkelse eller intervju
  • Begrunne hvordan en valgt metode vil gi best informasjon
  • Analysere resultatet av kartleggingen og trekke konklusjoner

Utdypende kommentar:

Konkrete tips til hvordan elevene kan kartlegge, finnes i vedlegg nr. 3 Kartlegging. Av hensyn til tidsbruken er det lurt å velge én kartleggingsform, ikke alle! Samme kartlegging kan brukes som kilde til forskjellige tiltak dersom elevene ønsker å gjennomføre flere små tiltak. Uansett hvilken kartlegging man velger, er kommunikasjon med de menneskene som tiltaket skal rettes mot, viktig for å få en riktig forståelse av hvilket behov disse menneskene har.

Eksempel på underveisvurdering

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

HovedområdeKompetansemålLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
PlanleggingEleven skal kunne kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører

Eleven kan

 • utarbeide og gjennomføre en enkel undersøkelse for å finne ut hvilke behov og/eller utfordringer målgruppen har
 • formulere spørsmål som gir god informasjon om målgruppen, og hvilke behov/utfordringer gruppen opplever
 • tolke svar og trekke konklusjoner
 • Kan velge en hensiktsmessig kartleggingsmetode i forhold til målgruppen, og kan formulere relevante spørsmål.
 • Har god kjennskap til målgruppen og kan reflektere over behov/utfordringer.
 • Kan reflektere over utfordringene til målgruppen ut fra resultatene av undersøkelsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!