Design og redesign - veiledning til valgfaget

2 Fagets egenart

I valgfaget design og redesign skal elevene lære å jobbe i de ulike fasene i en designprosess fram til et ferdig produkt. Valgfaget egner seg godt til tverrfaglig arbeid mellom kunst og håndverk/doudji, naturfag og samfunnsfag, osv. Design og redesign berører også andre valgfag som sal og scene, produksjon av varer og tjenester og teknologi i praksis. Eksempler kan være design av kostymer og design av produkter for elevbedrifter, o.l..

Valgfaget er delt inn i de to hovedområdene designprosess og produkt. Et ferdig produkt/en prototyp er en del av designprosessen. Når designprosess og produkt er skilt ut som egne områder i læreplanen, er det for å understreke betydningen av veien fram til et ferdig produkt.

Hovedområdene må imidlertid ses i sammenheng. Å legge vekt på en grundig prosess hvor man kartlegger, vurderer og velger ut fra ulike løsningsalternativer, er avgjørende for et godt produkt. Med et produkt menes i dette valgfaget en gjenstand som er et resultat av en designprosess.

Praktisk skapende arbeid er sentralt. Bruk av relevante materialer, verktøy og utstyr er avgjørende for kvaliteten på produktet.

Begrepene design og redesign er nært beslektede og åpner opp for ulike tolkninger. Design bygger på et samarbeid som tar utgangspunkt i at det er en mottaker man skal designe for.

Redesign omfatter fornying, gjenbruk eller utvikling av eksisterende produkter, og skal gjøre disse produktene mer miljøvennlige.

Faget forutsetter samarbeid på ulike nivåer mellom elever, med brukere og ev. med oppdragsgivere.

I valgfaget design og redesign skal elevene planlegge, designe eller redesigne for å lage et eller flere produkter basert på deres egen idé. Hovedmålet er å utvikle elevenes kreativitet og praktiske håndverksferdigheter gjennom eget praktisk, skapende arbeid. Det er viktig å lage gode produkter med høy estetisk og håndverksmessig kvalitet, slik at elevene ser verdien av for eksempel redesign.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!