Demokrati i praksis - veiledning til valgfaget

Eksempel 2: Kartlegging og undersøkelser på skolen og i lokalsamfunnet

Dette eksemplet tar utgangspunkt i det første kompetansemålet i hovedområdet medvirkning. Her skal elevene kartlegge og gi eksempler på demokratiske prosesser og beslutninger på skolen eller i lokalmiljøet.

Mulige vinklinger/ aktiviteter

  • Gjøre seg kjent med skolens mål, satsingsområder og tiltak.
  • Finne ut hvilke lovbestemte organer som øver innflytelse på den enkelte skole, og hvem som bestemmer.
  • Intervjue noen som har myndighet på området skole, for eksempel medlem av et samarbeidsorgan eller en lokalpolitiker.
  • Gjøre seg kjent med hvordan elevene svarer på relevante spørsmål i Elevundersøkelsen på egen skole, og sammenligne med kommunens, fylkets eller nasjonale resultater.
  • Kartlegge hvordan elever har og har hatt innflytelse på egen skolehverdag, og drøfte elevdemokrati for eksempel med utgangspunkt i Elevundersøkelsen.
  • Drøfte påvirkningsmuligheter i skolesamfunnet, i lokalmiljøet, nasjonalt og globalt.
  • Presentere resultater av kartlegginger og andre undersøkelser for andre.

Utdypende kommentarer

En aktivitet for å kartlegge innflytelse kan være å intervjue en politiker om hvordan politikere fatter vedtak og kommer fram til avgjørelser og kompromisser. Å delta på kommunestyremøter kan også være aktuelt. Den politiske representanten i skolens samarbeidsorgan kan være en informant.

Resultater fra Elevundersøkelsen kan gruppa få hos skolens ledelse eller fra Skoleporten hos Utdanningsdirektoratet (se nettadresse i kapittel 5). Det kan også være fornuftig å få resultater fra tidligere år for å danne seg et bilde av utviklingen på skolen.

Områder som elevene kan utrede og ha innflytelse på, kan være ”trygg skolevei”, nærmiljøanlegg, fysisk skolemiljø (inne og ute), kantine og psykososialt miljø.

Valgfagsgruppa kan for eksempel presentere kartlegginger og undersøkelser i klasser, for klassetrinn, FAU, lærergrupper og grupper i lokalsamfunnet.

Eksempel på underveisvurdering

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

HovedområdeKompetansemålLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
Medvirkning

Eleven skal kunne

kartlegge og gi eksempler på demokratiske prosesser og beslutninger på skolen eller i lokalmiljøet

Eleven kan

kjenne til skolens plass i samfunnet og kjenne til samarbeidsorganer og -arenaer

gjøre seg kjent med skolens planer, mål og satsingsområder

Eleven

kan med egne ord gjøre rede for skolens plass i samfunnet. Eleven kjenner godt til skolens samarbeidsorganer og samarbeidsarenaer

forstår sammenhenger mellom skolens mål, planer og satsingsområder 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!