Demokrati i praksis - veiledning til valgfaget

Eksempel 6: Læringsmiljø, medvirkning og forebyggende tiltak på skolen

Dette eksemplet tar utgangspunkt i kompetansemål to under hovedområdet medvirkning. Valgfagsgruppa skal bistå skolens elevråd med å planlegge og iverksette tiltak for å utvikle et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. 

Mulige vinklinger/ aktiviteter

  • Analysere den delen av Elevundersøkelsen som handler om medvirkning og læringsmiljø på egen skole.
  • Gjøre seg kjent med elevrådets arbeid på skolen.
  • Lage forslag til hvordan valgfagsgruppa kan bistå elevrådet.
  • Planlegge og gjennomføre utredninger eller organisere tiltak knyttet til læringsmiljøet på egen skole, eventuelt i samarbeid med elevrådet.
  • Organisere skolevalg i forbindelse med kommune- og stortingsvalg.

Utdypende kommentarer

Elevene kan bli kjent med skolen tiltaksplaner knyttet til skolens læringsmiljø gjennom dokumentstudier og samtale med skolens ledelse.

En god kilde til kartlegging av elevrådsarbeid er protokoller eller referater fra tidligere år. Valgfagsgruppa kan gjennomgå, systematisere og oppsummere elevrådets arbeid. En annen kilde kan være å intervjue tidligere ledere og medlemmer av elevrådet eller kontaktlæreren for elevrådet. Intervjuresultatene kan presenteres for valgfagsgruppa.

Elevundersøkelsen kan være et godt utgangspunkt for aktiviteter for valgfagsgruppa. I etterkant av denne undersøkelsen kan det være nyttig å trekke elevene inn i evaluering og analyse av resultater knyttet til medvirkning og læringsmiljø. Videre kan valgfagsgruppa drøfte mulige tiltak.

Valgfagsgruppa kan inngå et samarbeid med skolens ledelse om å utvikle skolens læringsmiljø.

Representanter for elevrådet kan redegjøre for elevrådets mandat og gi eksempler på saker som elevrådet har eller skal jobbe med i tilknytning til medvirkning og skolens læringsmiljø. Valgfagsgruppa kan på denne måten finne ut hvordan de kan bistå elevrådet. Det kan for eksempel dreie seg om å gjennomføre temadager, spørreundersøkelser og lignende. Et konkret eksempel kan være å arrangere en temadag for hele skolen der hovedtema er samhold og toleranse. Valgfagsgruppa kan i denne sammenhengen dele seg i mindre grupper og få ansvar for å arrangere foredrag/ debatt, stand med informasjon, kontakt med media, kontakt med nærmiljø og organisasjoner, organisering av fysiske aktiviteter og lignende.

Andre eksempler på mulige områder eller temadager som valgfagsgruppa kan ta ansvar for: forebygge mobbing, flerkulturell dag, markering av Nobels fredspris, Holocaust dagen, FN-dagen, psykisk helsedagen, forebygging av rus, trafikksikkerhet, fysisk skolemiljø, TV-aksjonen, Operasjon Dagsverk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!