Demokrati i praksis - veiledning til valgfaget

Eksempel 1: Oppstart

Dette eksemplet tar utgangspunkt i alle kompetansemålene i læreplanen. Målet er her at elevene skal bli kjent med faget og kjernebegrepene som brukes i læreplanen. Det er en forutsetning at elevene deltar aktivt i diskusjonen om innholdet i faget og bidrar i arbeidet med å utforme en årsplan. Dette eksemplet kan sikre nødvendig variasjon i faget fra år til år.

Mulige vinklinger/aktiviteter

  • Gjennomgå læreplanen med fokus på kjernebegrepene.
  • Utveksle ideer om mulige aktiviteter med utgangspunkt i begrepene i læreplanen.
  • Diskutere forslag til temaer og utarbeide en årsplan med milepæler som tidfestes. Planen bør inneholde temaer, rekkefølge, aktiviteter, arbeidsmetoder og vurderingsformer.

Utdypende kommentarer

Valgfagsgruppa kan bli enige om noen aktiviteter som arbeidet i faget skal munne ut i i løpet av skoleåret. Elevene kan deles i grupper og diskutere de ulike kompetansemålene med særlig fokus på aktivisering og mulighet for engasjement.

Aktivitetene bør også ses i forhold til skolens årsplan. Gruppa kan diskutere mulige innspill og deltakelse i temadager med for eksempel stand om demokrati og menneskerettigheter, visning av film, ledelse av debatter eller andre aktiviteter.

Det kan være nyttig å ha knyttet noen kontakter og avklart mulige roller for valgfagselevene på forhånd. Kontaktene kan være skoleledelsen, kontaktlæreren for elevrådet, kommunepolitikere og representanter for aktuelle organisasjoner utenfor skolen. En bør også ha tenkt gjennom noen aktuelle temaer eller saker i forhold til hva som ellers foregår lokalt, nasjonalt og globalt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!