Demokrati i praksis - veiledning til valgfaget

2 Fagets egenart

I valgfaget Demokrati i praksis skal elevene gjennom å bruke skolen og lokalmiljøet få kjennskap til og trening i arbeid med samfunnsspørsmål, meningsdannelse og beslutningsprosesser. Elevene skal gjennom praktiske oppgaver, undersøkelser, analyser av case, muntlige og skriftlige ytringer, diskusjoner og forskjellige former for deltakende organisering, få erfaring i hvordan de kan engasjere seg og påvirke demokratiske prosesser. Dette inkluderer arbeid rettet mot skolens læringsmiljø. Valgfaget er delt inn i to hovedområder: demokrati og medvirkning.

Arbeid med kompetansen i hovedområdet demokrati er ment å utvikle et grunnlag for engasjement og aktiv deltakelse i både nære og fjernere samfunn. Kunnskap om demokratiske verdier og deres basis i menneskerettigheter, ferdigheter i å håndtere informasjon og i å ytre seg skal bidra til aktiv medvirkning. Elevene skal utvikle og oppleve medvirkningskompetanse knyttet til skolesamfunnet og lokalmiljøet. Men de skal også rette blikket mot internasjonale forhold og arbeid knyttet til brudd på menneskerettigheter.

Fagene samfunnsfag, norsk og RLE har liknende målsetninger som valgfaget Demokrati i praksis. Samfunnsfag har som et sentralt mål å håndtere samfunnsspørsmål og bidra til at flest mulig kan engasjere seg og delta aktivt i samfunnslivet. RLE har blant annet som mål å utvikle viktige demokratiske verdier og holdninger. Norsk har som viktige mål å utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter som er nødvendige i et demokrati. Å forholde seg kritisk til kilder er et gjennomgående mål i alle fag. Valgfaget gir elevene mulighet til å spisse disse kompetansene. Gjennom praktiske øvelser og erfaringer skal elevene få økt interessere for samfunnsspørsmål og utvikle økt evne til engasjert deltakelse.

Valgfaget Demokrati i praksis skal først og fremst bidra til motivasjon og trening i aktivt samfunnsengasjement. Faget vil også være godt egnet for elever som ønsker å engasjere seg aktivt i klasse- og elevrådsarbeid, eller de ønsker å bidra til trivsel og styrking av læringsmiljøet på den enkelte skolen. Faget kan også være en god arena for å utvikle elevenes kompetanse slik at de kan engasjere seg som lokale aktører.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!