Opplegg for å jobbe med overordnede del - kapittel 1

Vi har laget et 2-timersopplegg hvor hele skolen eller grupper av lærere kan jobbe med ny overordnet del til læreplanverket.

Formålet er at skolene skal

 • bli kjent med verdigrunnlaget for opplæringa slik det er beskrevet i overordnet del
 • reflektere over hvilken betydning verdigrunnlaget har for egen skoles praksis

Forarbeid

Opplegg

Denne delen kan eventuelt også gjennomføres på forhånd, som forberedelse til gruppearbeidet i opplegget.

For å bli kjent med den første delen av overordnet del, og for å sikre at alle har samme kunnskapsgrunnlag før arbeidet begynner, leser alle det alle første kapittel av overordnet del - Opplæringens verdigrunnlag - for seg selv og i lys av formålsparagrafen.

Underveis noterer alle ned hvordan verdiene i formålsparagrafen blir konkretisert og utdypet i første kapittel i overordnet del.

Gruppearbeid med individuelle forberedelser, deretter diskusjon i grupper og plenum (IGP).

Inndeling i grupper

Deltakerne deler seg i seks grupper som skal arbeide med hvert sitt underkapittel av første del av Overordnet del

 • Gruppe 1: Menneskeverdet
 • Gruppe 2: Identitet og kulturelt mangfold
 • Gruppe 3: Kritisk tenking og etisk bevissthet
 • Gruppe 4: Skaperglede, engasjement og utforskertrang
 • Gruppe 5: Respekt for naturen og miljøbevissthet
 • Gruppe 6: Demokrati og medvirkning

Individuelt - 20 minutter

Hver enkelt leser det underkapitlet som gruppa har fått tildelt i Opplæringens verdigrunnlag. Underveis noterer hver enkelt på post-it lapper:

 • Dette får vi godt til ved skolen vår.
 • Her må vi videreutvikle praksis.
 • Tanker og spørsmål underveis.

I gruppa - 30 minutter

Ta runden rundt bordet, hver enkelt får presentere hva han eller hun har notert seg. Etter hver runde klistrer gruppa opp lappene de har skrevet på det store arket. Etter at alle har presentert og limt opp sine lapper, går gruppa gjennom lappene og sorterer og undersøker om de har felles oppfatning av skolens praksis: 

 • Er det områder alle er enige om er godt i varetatt i skolens praksis? 
 • Er det områder der en raskt må endre eller videreutvikle praksis?
 • Er det områder gruppa ikke er enige om? Hvorfor?

I plenum - 30 minutter

Hver gruppe presenterer kort i plenum hva de har kommet fram til. Gruppa deler også spørsmål og tanker de har hatt mens de leste. En er sekretær og noterer. Det bør være rom for å stille oppklarende spørsmål underveis.

Oppfølging

Skoleledelsen sørger for at forslagene blir fulgt opp i det videre planarbeid, eventuelt fulgt opp med en ny fellesøkt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!