Hva er tverrfaglige temaer?

Læreplanverket har tre tverrfaglige temaer som berører sentrale samfunnsutfordringer. De er ikke egne fag. 

De tverrfaglige temaene er:

Temaene er prioritert fordi de berører sentrale samfunnsutfordringer som er aktuelle over tid. Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre temaene og de skal være et felles anliggende for skolen. 

Overordnet del beskriver innholdet i hvert av de tverrfaglige temaene. I "Om faget" i læreplanene kan dere se hvilket innhold fra de tverrfaglige temaene som er relevant i det enkelte faget. Kompetansemålene beskriver hva elevene skal lære innenfor temaene. Hvert tema inngår i fag bare der de er en sentral del av det faglige innholdet. 

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Ulike sider ved de tverrfaglige temaene ivaretas i ulike fag. For eksempel skal elevene i KRLE lære om etiske sider ved alle de tre temaene. Et annet eksempel er at elevene trenger naturfaglig kompetanse både knyttet til bærekraftig utvikling og til demokrati og medborgerskap.

Temaene skal bidra til at elevene oppnår forståelse og ser sammenhenger i enkeltfag og på tvers av fag. Elevene skal lære om hvordan perspektiver fra ulike fag utfyller hverandre.