Arbeid med nye læreplaner – forventninger og ansvar

Mange har allerede lagt ned mye arbeid i forberedelsene av innføringen av nytt læreplanverk. Å sette av nok tid til innføringen er avgjørende for å lykkes i det videre arbeidet. Skoleeier har et overordnet ansvar for at elevene får opplæring som er i tråd med læreplanverket.

På grunn av pandemien har ikke alle kommet like langt i arbeidet med nytt læreplanverk. Framover blir det viktig å prioritere arbeid med de nye læreplanene, selv om dette kan innebære at andre oppgaver eller prosjekter må nedprioriteres for en stund. Dette handler også om å se fagfornyelsen i sammenheng med øvrig arbeid i skolen som har som mål å utvikle kvaliteten på opplæringen, basert på lokale behov.

Forskning og tidligere erfaringer understreker at noen av de viktigste forutsetningene for å lykkes i arbeidet med nytt læreplanverk er kompetanse i læreplananalyse, samarbeid og å sette av nok tid og prioritere arbeidet. I tillegg til lærernes individuelle forberedelser, innebærer dette å drøfte intensjonene og sentrale begreper sammen for å oppnå felles forståelse og reflektere over hva endringene betyr for egen praksis. Læreplananalytisk arbeid kan gjøres i faggrupper, i hele kollegiet og på tvers av skoler.

Se støtte til å ta i bruk ny læreplaner

Forventninger til skolens ledelse

Arbeidet med å planlegge elevenes læring skal være basert på det til enhver tid gjeldende læreplanverk. Profesjonsfellesskapet skal planlegge, gjennomføre, tilpasse og vurdere opplæringen med sikte på at elevene oppnår den kompetansen læreplanene beskriver.

Etter en periode med mye digital samhandling, er det nå viktig å prioritere profesjonsfaglig samarbeid i fagene og også på tvers av læreplaner for fag. Skolens ledelse skal legge til rette for at dette arbeidet er preget av deltakelse, delingskultur og kontinuerlig praksisutvikling. Skoleledelsen skal legge til rette for godt samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte, og at elevene får medvirke.

I alt arbeid med læreplanverket skal elevenes læring og utvikling stå i sentrum.

I arbeidet med fagfornyelsen skal skolen jobbe med at verdier og prinsipper i læreplanverket preger praksis. Skolens ledelse skal sammen med lærere og øvrig pedagogisk personale planlegge progresjon og overganger mellom trinn og skoleslag, jobbe med sammenhenger i og mellom fag og legge til rette for elevenes medvirkning i læringsarbeidet.

Skolens ledelse må sammen med skoleeier vurdere behovet for kompetanseutvikling i arbeidet med nye læreplaner og velge nødvendige utviklingstiltak.

Forventninger til skoleeier

Skoleeier har et overordnet ansvar for at elevene får opplæring som er i tråd med læreplanverket. Skoleeier og skoleleder har sammen ansvar for at skolen har nødvendig kompetanse, og å sørge for kompetanseutvikling i tråd med det fagfornyelsen krever. Skoleeier skal stille nødvendige ressurser til disposisjon, og sørge for rammebetingelser som gir skolene mulighet til å sette seg inn i og ta læreplanverket i bruk på en god måte.

Skoleeier har ansvar for å støtte, utvikle og styrke profesjonsfellesskapene i og på tvers av skoler. Et profesjonsfelleskap preget av deltakelse, delingskultur og kontinuerlig utvikling av praksis har stor betydning for å lykkes med innføringen av nytt læreplanverk. Samarbeid med de tillitsvalgte og medvirkning fra elevene har også stor betydning.

Lokal kompetanseutvikling i skolen

I hvert fylke er det etablert samarbeidsforum der skoleeierne i felleskap, og i samarbeid med universiteter og høgskoler og organisasjonene, blir enige om hvilke kompetanseutviklingstiltak skolene skal gjennomføre. Vurderingene skal være basert på lokale vurderinger av kompetansebehov og i faglig dialog med universitet- og høgskolesektoren. Statsforvalteren skal legge til rette for samarbeidet.

Profesjonsfellesskapet og skolens ledelse må sammen definere behovet for kompetanseutvikling, og se behovet for kompetanseutvikling ved innføring av nye læreplaner i sammenheng med andre behov skolene har.

Lokale vurderinger av kompetanseutviklingsbehov skal forankres ved den enkelte skole på en måte som involverer de ansatte og ledere. Samiske perspektiver må ivaretas i lokale prioriteringer av kompetansebehov.

Lokal kompetanseutvikling

Evaluering av fagfornyelsen

Parallelt med skolenes arbeid med innføringen av det nye læreplanverket, gjennomfører vi en evaluering av hvordan det nye læreplanverket er utviklet, forstått og tatt i bruk. Evalueringen vil gå over fem år. Les mer om evalueringen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!