Rammer og handlingsrom for arbeid med læreplaner

Læreplanverket gir både ansvar for og handlingsrom til å tilpasse og videreutvikle opplæringen. Men hva innebærer egentlig dette handlingsrommet?

Læreplanverket (LK06) er forskrift til Opplæringsloven. Det betyr at læreplanverket er juridisk forpliktende for alle skoler. Elevene og lærlingene skal utvikle kompetanse i tråd med læreplanverket, uavhengig av hvor i landet de går på skole eller i lære. Læreplanverket gir skolene ansvar for og handlingsrom til å tilpasse og videreutvikle opplæringen.

Hva innebærer lokalt handlingsrom og ansvar for læreplanarbeid?

Elevene skal utvikle kompetanse slik den er uttrykt i læreplaner for fag. Kompetansemålene er utformet slik at du kan tilpasse innholdet i opplæringen til elevgruppa på mange ulike måter. Hvordan elevene arbeider for å nå kompetansemålene kan derfor være ulikt. Det er likevel ikke mulig å endre formuleringer eller verb i kompetansemålene for å tilpasse disse, da læreplanverket har status som forskrift.

De fleste elever skal ha mulighet til å nå kompetansemålene, men med ulik grad av måloppnåelse. Tilpasset opplæring og elevmedvirkning er viktige prinsipper i læreplanverket.

Med dette som utgangspunkt skal skoler og skoleeiere tilrettelegge for at

 • elevene utvikler kompetanse i tråd med læreplanverket
 • progresjonen i læreplanene er tilpasset elevene
 • vurderingsarbeidet bidrar til å fremme de enkelte elevenenes læring
 • lærestoff, arbeidsmåter og organisering av opplæringen bidrar til at målene i Kunnskapsløftet nås

Prinsipper som ligger til grunn for læreplanverket

Det er derfor nødvendig å etablere en forståelse for noen prinsipper som ligger til grunn for læreplanverket.

Disse prinsippene er

 • kompetanse og kompetansemål
 • grunnleggende ferdigheter
 • progresjon i læreplanen
 • valg av lærestoff (innhold), arbeidsmåter og organisering som er egnet til å nå kompetansemålene
 • tilpasset opplæring
 • elevmedvirkning
 • vurdering

Film om mulighetene og handlingsrommet i læreplanverket

Marianne i Udir snakker om mulighetene og handlingsrommet i læreplanen, og hva som ikke er til valg. Hun tar opp temaer som kompetanse, grunnleggende ferdigheter og vurdering.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!