Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket består av ulike deler som skal sees i sammenheng og inngå i opplæringen. Fordi alle delene i læreplanverket er forskrifter til opplæringsloven, er de en del av elevenes og lærlingenes rettigheter. Dette gjelder både læreplanverket og læreplanverket - samisk.

Sammenhengen mellom delene i læreplanverket

Læreplanverket som forskrift

Opplæringen i offentlige skoler skal være i samsvar med Læreplanverket (LK06). LK06 er fastsatt i forskrift om overordnede mål og prinsipper i skolen og i forskrift til opplæringsloven (§ 11 og § 13). Opplæringen i private skoler er nærmere regulert i forskrift til privatskoleloven kap. 2A med hjemmel i privatskoleloven § 23. Det er et krav om at opplæringen skal være jevngod.

Læreplanverket består av flere deler som bygger på hverandre og skal ses i sammenheng.

Disse delene er

  • fag- og timefordelingen
  • generell del av læreplanverket
  • prinsipper for opplæringen
  • læreplaner for fag

I videregående opplæring består læreplanverket også av tilbudsstrukturen (inkludert tabeller).

Samlet gir læreplanverket et helhetlig bilde av skolens oppdrag og brede mandat. Alle delene i læreplanverket skal være grunnlaget for det lokale arbeidet med læreplaner.

Fag og timefordelingen

Fag og timefordelingen gir en overordnet ramme for hvor mange opplæringstimer de enkelte fagene skal ha i grunnskolen og i videregående opplæring. Fordelingen er gjort rede for i eget rundskriv som revideres årlig.

Rundskriv for fag og timefordeling 

Generell del av læreplanverket

Generell del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven og fremhever skolens brede verdi -, lærings - og kunnskapssyn. Føringene gjelder på tvers av fag og setter opplæringen i en bredere kontekst enn læreplanene i de enkelte fagene. Opplæringen skal favne sosial og faglig utvikling parallelt, og være forankret i Generell del og i Prinsipper for opplæringen.

Generell del av læreplanen 

Prinsipper for opplæringen

Prinsippene bygger på Generell del og tydeliggjør at skoleeiere har ansvaret for at opplæringen er i samsvar med lov og forskrifter. Prinsippene gjelder for alle skoler og lærebedrifter, og de skal bidra til at opplæringen gis ut i fra et bredt kunnskaps og læringssyn. Prinsippene omtaler sosial og kulturell kompetanse, motivasjon for læring, læringsstrategier, elevmedvirkning, tilpasset opplæring, roller og kompetanse til lærere og instruktører, samarbeid med hjemmet og samarbeid med lokalsamfunnet.

Prinsippene skal være en del av grunnlaget for å videreutvikle kvaliteten i grunnopplæringen, og de skal ligge til grunn for en systematisk vurdering av virksomheten i skole og lærebedrift.

Prinsipper for opplæringen

Læreplaner for fag 

Kompetanse er i læreplanverket

Kompetanse er forstått som evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer. Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver.

Læreplanene for fag gir rammer for innholdet i opplæringen i det enkelte fag. De definerer kompetansen eleven skal ha tilegnet seg i faget etter ulike trinn. Oppbyggingen av læreplanen er lik for hvert enkelt fag, og skal ses i sammenheng i opplæringen.

Finn læreplan

Formål med faget

Læreplanene for fag innledes med en beskrivelse av formålet med faget. Formålet beskriver hensikten med opplæringen for den enkelte elev og hvilken verdi faget har for samfunn og arbeidsliv. Formålet gir informasjon om hvordan den samlede kompetansen i faget skal forstås. Også hvordan opplæringen skal ivareta overordnede mål slik de kommer til uttrykk i opplæringsloven, Generell del og Prinsipper for opplæringen fremkommer i formålsbeskrivelsen.

Hovedområder

Læreplanene er inndelt i hovedområder som beskrives i korte tekster. Hovedområdene, og tekstene om dem, gir retning for hvordan kompetansemålene skal forstås og hvordan opplæringen kan organiseres. Hovedområdene utgjør en helhet i faget, og de må ses i sammenheng med hverandre.

Grunnleggende ferdigheter

Læreplanene inneholder korte beskrivelser av hva hver av de fem grunnleggende ferdighetene innebærer i det enkelte fag. De grunnleggende ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i faget, og en forutsetning for at eleven og lærlingen skal kunne vise sin kompetanse.

Kompetansemål

Læreplanene for fag inneholder krav til den kompetansen eleven skal tilegne seg i faget. Kompetansemålene uttrykker hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn.

Å forstå kompetanse

Bestemmelser for sluttvurdering

Læreplanene for fag inneholder bestemmelser om sluttvurderingen i faget. Sluttvurdering er standpunktvurdering og eksamen, fag eller svenneprøve. Vi beskriver individuell vurdering utfyllende i vårt rundskriv om vurdering.

Mer om vurderingspraksis

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!