Skrivestrategier for sluttføringsfasen

Det er viktig at skriveoppgavene i skolen fullføres. Når elevene ikke fullfører tekstene sine, lærer de heller ikke strategier som de kan benytte i sluttføringen av teksten. Elevene må bevisstgjøres på at den revisjonen de utfører i sluttføringsfasen er av en annen karakter enn den bearbeidingen de gjør i revisjonsfasen. I sluttføringsfasen handler det om å oppøve gode strategier for å lese over med fokus på rettskriving og tegnsetting, å ta i bruk de verktøyene som ligger i tekstbehandlingsprogrammene og å gi teksten en god grafisk utforming.

Å lese over teksten

Uansett om man skriver for hånd eller på tastatur, dreier det seg først og fremst om å ha strategier som gjør at man kan lese over teksten og lese det man faktisk har skrevet. Dette er noe elevene må øve på. Som lærere må vi være oppmerksomme på at noen elever har en svak utviklet evne til å overvåke egne kodingsferdigheter, og de oppdager ikke selv når de leser feil, når de hopper over linjer, sløyfer morfemer, blander bokstaver eller bytter ut ord. Derfor er det viktig at læreren også eksplisitt viser fram prosedyrer og teknikker som elevene kan ha nytte av i sluttføringsfasen.

Å lese bakfra

En effektiv strategi for å lese over teksten sin er det å lese teksten sin bakfra. Dette er en god hjelp til å lese det som det som faktisk står skrevet, og ikke bare det en tror står skrevet. Mange elever opplever denne strategien som svært nyttig når de skal ferdigstille teksten sin.

Å be noen andre lese teksten høyt

Ved å få teksten sin lest opp av andre, oppdager en gjerne nye sider ved den, der både innholdselementer og formelementer kan framstå i et nytt lys. Det er fint å legge til rette for denne aktiviteten i skriveopplæringen. Her kan elevene hjelpe hverandre!

Å bruke skrive- og lesestøttende verktøy

Stavekontroll

Elevene trenger opplæring i bruk av stavekontroll. De må gjøres oppmerksomme på hvilke feil stavekontrollen tar og hvilke feil stavekontrollen ikke tar. Elevene trenger å vite at stavekontrollen ofte ikke godkjenner sammenskriving av ord, men at ordene like fullt er tillatt å skrive. En huskeregel for elevene kan være at hvis ordet «sies» i ett ord, skal det også skrives i ett ord.

Stavekontrollen vil heller ikke kunne rette opp ord som er riktig skrevet, men som det finnes flere utgaver av. Dette gjelder ordpar som skal/skall, vil/vill, love/låve, nødt/nøtt osv. Dersom en elev strever med slike ordpar, kan det være en god idé å lage illustrerende ordkort med de ordene eleven strever med. Ved hjelp av søk/erstatt-funksjonen i Word kan elevene søke opp disse ordene for å dobbeltsjekke at de har greid å bruke riktig utgave av ordet på riktig sted.

Ordkort (pdf)

Leserøret

Elevene må gjøre det til en vane å lese teksten sin høyt flere ganger før endelig punktum settes. Leserøret kan brukes i klasserommet når flere elever skal lese over tekstene sine samtidig. Den ene enden på røret legges inntil øret mens den andre enden holdes foran munnen. Lyden konsentreres og elevene kan lese forholdsvis lavt og likevel godt høre det de leser. Leserøret kan lett lages av et fleksibelt avløpsrør (ca. 40-50 cm).

Å gi teksten en god grafisk utforming

Sluttføring handler også om å gi tekstene en god grafisk utforming. Det dreier som om valg av skrifttyper, sideoppsett og bruk av illustrasjoner – med andre ord om å gjøre teksten presentabel for en leser. I god skriveopplæring sluttfører elevene tekstene sine og tekstene blir publisert.

Når tekstene til elevene på en eller annen måte publiseres, det kan være som innlegg i lokalavisa, på skolens hjemmeside, tekster som brukes i undervisning for yngre elever, som presenteres for medelever i kassen osv., understrekes skrivearbeidet som viktig. Dette er en viktig motivasjonsfaktor i elevenes arbeid med å sluttføre tekstene sine.

Nyttig programvare

Det finnes ulik programvare med lese- og skrivestøttende verktøy som i utgangspunktet er tilpasset elever med lese- og skrivevansker, men disse verktøyene kan med fordel også tas i bruk av andre elever. Kombinasjonen av stavekontroll, ordbøker, ordfullføring, skjermleser og kunstig tale gjør at programmene gir omfattende og effektiv hjelp til både lesing og skriving.

I denne sammenhengen handler det kanskje først og fremst om å la programmene lese opp teksten eleven har skrevet. Når eleven lytter til sin egen tekst på denne måten, kan han oppdage skrivefeil og setninger som er upresist formulert, og slik kan disse verktøyene være et godt hjelpemiddel i sluttføringen av teksten.

Flere av disse programmene er godkjent til bruk på tentamen og eksamen i grunnskole og videregående skole. Hvis eleven har dokumenterte lese- og skrivevansker, kan det søkes om støtte fra NAV til innkjøp av slike hjelpemidler.

Nyttige nettadresser hos Skrivesenteret.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!