Skrivestrategier for revisjonsfasen

Å kunne bearbeide tekstene sine er en av de viktigste skrivestrategiene elevene trenger å lære. Revisjonsarbeidet foregår gjennom hele skriveprosessen, fra vi planlegger, skriver ned førsteutkast, leser over teksten og i sluttføringen av arbeidet.

Revisjon handler altså om noe mer enn å skrive om teksten i flere utkast. Det handler også om å vurdere ord og formuleringer før du skriver dem. Mange av disse revisjonsstrategiene er usynlige for både lærer og elev, men kan likevel oppøves gjennom systematisk arbeid med underveisvurdering, også kalt vurdering for læring.

Tekstrespons er et viktig verktøy for å oppøve elevenes revisjonskompetanse og er en svært sentral del av skriveopplæringen. Elevteksten materialiserer elevenes skrivekompetanse, og det er teksten som må være utgangspunktet når læreren skal gi læringsstøttende veiledning til eleven.

Responsarbeid er tidkrevende fordi det krever at læreren går inn i de forskjellige fasene av skriveprossesen for å kunne tilby elevene støtte og veiledning ut fra der de er i arbeidet med teksten sin.

Vi ønsker å løfte fram to metoder for å gi respons på elevtekster som er praktisk gjennomførbare i en hektisk vurderingshverdag. Den ene metoden, linjerespons, legger opp til en kombinasjon av lærerrespons og elevrespons der elevene får muntlige tilbakemeldinger i hel klasse. Den andre metoden, videorespons, gjør bruk av skjermopptak som tilbakemelding og kombinerer muntlig lærerrespons med skriftlige markeringer i teksten. Begge metodene er godt egnet til å gi respons på elevtekster i alle fag, og de kan brukes alene eller i kombinasjon med andre responsmetoder.

Linjerespons

Det er en stor utfordring for lærere å få tid til å gi underveisveiledning på elevtekster i en hektisk skolehverdag. Linjerespons er en effektiv metode for å nå ut til alle elever tidlig i skriveprosessen.

Vurdering for læring

Linjerespons er en metode som er utviklet for å gi muntlig respons på elevtekster i plenum. Dette organiseres slik at elevene stiller på lang rekke, side om side, og leser hele eller deler av teksten sin høyt for resten av klassen. Etter hver lesning mottar eleven respons fra faglærer og medelever.

Alle stiller likt

Det er et poeng at elevene står på linje og ikke foran eller bak hverandre. Her stiller alle likt og det kreves det samme av alle. Samtidig oppleves det gjerne tryggere å lese opp teksten sin uten å måtte se medelever i øynene underveis i lesningen.

Hvorfor linjerespons?

I en hektisk vurderingshverdag er dette en metode for å nå ut til alle elever så tidlig som mulig i skriveprosessen. Ved at tilbakemeldingene er tilgjengelig for alle, kan du som lærer demonstrere eksemplarisk respons der du tar i bruk metaspråk og knytter responsen opp mot vurderingskriterier.

Elevene får på sin side trening i å lytte til, samtale om og gjenfinne kvaliteter i ulike tekster. I sin tur kan elevene gjennom å lytte til andres tekster og fellesresponsen, få nye ideer til egen skriving. Når vi også vet at respons må være en dialog mellom responsgiver og skriver, er dette en ypperlig metode for å sikre at responsen blir forstått.

Fem teser om funksjonell respons hos Skrivesenteret

Videorespons

Skjermopptak som tilbakemelding gir en ekstra dimensjon i kommunikasjonen med elevene. Her finner du eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis.

Vurdering for læring

Mange lærere bruker mye tid på vurderingsarbeidet sitt. Videorespons er et verktøy som kan være med på å forenkle dette tidkrevende arbeidet. Lærere melder om at denne formen for vurdering også gir en ekstra dimensjon i kommunikasjonen med elevene.

Videorespons er særdeles nyttig som veiledning underveis i en skriveprosess, som summativ vurdering på prøver, og som verktøy når vurderingsarbeid skal dokumenteres.

Ulike programvarer lar deg gjøre opptak mens du kommenterer elevenes skrivearbeider. Nedenfor finner du flere eksempler du kan prøve ut.

Instruksjonsvideoen viser deg skritt for skritt hvordan du lager en videorespons. Se også eksemplet på ferdig respons slik den høres ut for eleven. For mer inspirasjon om god vurdering kan du lese artikkelen:

Programvare for skjermopptak på Skrivesenterets nettsider.

Slik kan du gi videorespons

Filmen viser hvordan du kan bruke programvaren Jing til å gi videorespons på elevtekster. Her følger du hele prosessen med å lese inn kommentarer og gjøre markeringer i elevteksten.

Eksempel på ferdig videorespons

Slik kan en ferdig videorespons se og høres ut for eleven når hun åpner responsfila.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!