Skrivestrategier for komme-i-gang-fasen

I samskriving er elevene en viktig støtte for hverandre, og samskriving er en god strategi for å skape motivasjon og mestring i skriveopplæringen. Samarbeid om tekstskapingen fører til en økt bevissthet om hva vi gjør når vi skriver.

I samskriving er elevene en viktig støtte for hverandre, og samskriving er en god strategi for å skape motivasjon og mestring i skriveopplæringen. Samarbeid om tekstskapingen fører til en økt bevissthet om hva vi gjør når vi skriver.

Å skrive er ofte en ensom aktivitet, men i skriveopplæringen er det nyttig å legge til rette for at elevene kan skrive sammen. Flere studier viser at samskriving har positiv effekt, både på elevenes motivasjon, men også for elevenes skriveutvikling. Når elevene skriver sammen, blir arbeidet for mange mer lystbetont, samtidig som samarbeidet fører til en økt bevissthet om hva man gjør når man skriver.

Med samskriving mener vi her at flere elever (to eller flere) er sammen om å skape en felles tekst eller at læreren skriver sammen med elevene. Elevene og læreren utgjør slik en viktig støtte for hverandre i skriveprosessen.

Samskriving kan gjøres på ulike måter. Elevene kan arbeide samtidig i det samme rommet eller de kan jobbe med samme tekst, men på ulike tidspunkt i et felles skriverom på for eksempel skolens læringsplattform. De kan også skrive hvert sitt forslag til ulike tekstdeler for så og møtes ved forhandlingsbordet. Her må elevene forhandle om teksten og hjelpe hverandre med tekstskapingen. Slik synliggjøres også skriveprosessen for elevene i større grad enn når elevene skriver alene – i samskriving gjøres skriveprosessen mer eksplisitt fordi elevene må sette ord på det de gjør og de valgene de foretar. Dette er viktig både for å øke elevenes metaspråklige bevissthet og for å utvikle elevene som strategiske skrivere.

Når elevene samskriver, kan læreren lettere koble seg på elevenes skriveprosesser i en tidlig fase, og samtalen elevene imellom gir læreren viktig kunnskap om hva elevene er opptatt av, sliter med, trenger hjelp til osv.

Forslag til gode samskrivingsoppgaver

Samskrive en innledning

Dette kan være innledningen til ulike tekster, både skjønnlitterære og sakpregede tekster. Når elevene samskriver om innledningen, kan dette være en hjelp til å komme i gang med skrivingen. Samtidig får elevene drøftet ulike innfallsvinkler til teksten og kan vurdere hvilken innledning som tjener skriveformålet best.

Filmen: eksempel på skrivestrategier og samskriving.

Spørsmål som elevene gjerne vil stille seg er: Passer det best å innlede med en provoserende påstand, en saklig redegjørelse eller kanskje et spørsmål?

Når elevene samskriver på denne måten, kan dette bidra til å fremme kreativitet i skrivingen noe som igjen kan føre til økt motivasjon for å skrive.

Samskrive en argumentasjonsføring

Ved å samskrive argumentasjonsføringen i en argumenterende tekst, får elevene drøftet og brynet argumentene sine muntlig samtidig som de skriver. De får testet ut om argumentene «holder vann» og om de kommuniserer godt til en mottaker. Denne drøftingen og forhandlingen om teksten vil ofte føre til at elevene får flere argumenter de kan bruke i teksten sin. Ved å arbeide med skriving og muntlighet på denne måten, blir det lettere for elevene å se ulike sider av en sak. Å innta motpartens perspektiv er viktig, men vanskelig, i skriftlig argumentasjon. Med støtte i samtalen kan elevene likevel mestre dette.

Samskrive en utforskende tekst i matematikk

Når elevene skriver utforskende tekster i matematikk, er det en stor fordel å bruke samskriving som strategi for å identifisere og formulere ulike problem og mulige løsningsstrategier. I samskrivingen får elevene diskutere de ulike problemstillingene og løsningsforslagene, samtidig som de hjelper hverandre med å formulere dette i et presist matematisk språk. Slike skriveoppgaver kan oppleves som svært utfordrende for elever på ungdomstrinnet, men gjennom å forklare egen tankegang for en medelev, og sammen formulere dette skriftlig, vil samskrivingen være en støtte for å utvikle kunnskaper i faget.

Samskrive en tekst på nynorsk

Samskiving er en god strategi også når elevene skal skrive tekster på nynorsk. Gjennom samskrivingen får elevene drøftet ulike skrivemåter og begrepsbruk som er spesiell for nynorsk. Dette gjelder både for elever som har nynorsk som hovedmål og sidemål.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!