Film om å skrive fagtekst

Denne filmen viser et helhetlig undervisningsopplegg som kan gi lærere kunnskap og ideer til hvordan de kan arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen.

Film om skrivestrategier på ungdomstrinnet

Kompetansemål filmen tar utgangspunkt i

Filmen tar utgangspunkt i disse kompetansemålene etter 10. trinn i samfunnsfag.

  • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar
  • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
  • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
  • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Skriving som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag

I tillegg vektlegges skriving som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag slik denne ferdigheten er beskrevet i læreplanen: 

Å kunne skrive i samfunnsfag inneber å kunne uttrykkje, grunngje og argumentere for standpunkt, og formidle og dele kunnskap skriftlig. Det inneber òg å samanlikne og drøfte årsaker, verknader og samanhengar. Vidare handlar det om å kunne vurdere verdiar i kjelder, hypotesar og modellar, og å kunne presentere resultat av samfunnsfaglege undersøkingar skriftleg. Evne til å vurdere og bearbeide eigne tekstar er òg ein del av ferdigheita. Utvikling av skriveferdigheitene i samfunnsfag inneber gradvis oppøving frå å formulere enkle faktasetningar og konkrete spørsmål, over evne til å kunne gje att og oppsummere tekstar, til å kunne formulere problemstillingar og strukturere drøftande tekst med bruk av kjeldetilvisingar. Oppøving i kritisk og variert kjeldebruk, i å kunne trekkje grunngjevne konklusjonar med aukande bruk av fagomgrep og stigande refleksjon kring tema, er ein sentral del av prosessen (LK06). 

Filmen viser eksempler på hensiktsmessige strategier i førskrivefasen, komme i gang-fasen, revisjonsfasen og sluttføringsfasen. Filmen demonstrerer flere viktige prinsipp for hvordan man kan lykkes med en opplæring som utvikler elevenes strategier. Et sentralt budskap er at elevene må få eksplisitt skriveopplæring i alle fag på ungdomstrinnet, og at de trenger støtte og veiledning gjennom hele skriveprosessen.

Bruk av tenkeskriving

I denne beskrivelsen av praksis ser vi at elevene bruker tenkeskriving i førskrivefasen for å aktivisere forkunnskap og for å skrive seg inn på temaet. Tenkeskrivingen blir senere videreført i elevenes presentasjonsskriving. I førskrivefasen ser vi at elevene bruker ulike lesestrategier for å innhente kunnskap om emnet (rasisme).

Før elevene setter i gang å skrive, bevisstgjøres de på skrivetrekanten – der formålet med skrivingen løftes fram. I fellesskap utarbeides vurderingskriterier for skriveoppgaven. Videre får elevene modellert ulike måter å innlede teksten på, både gjennom lesing og diskusjon av modelltekster, men også gjennom samskriving. Andre rammer for skriving som demonstreres er et skrivestillas, også kalt skriveramme, som kan hjelpe de elevene som trenger det til å strukturere teksten.

Den muntlige responsen i plenum, linjeresponsen, viser en praktisk metode for å gi elevene muntlig respons tidlig i skriveprosessen. Når elevene har kommet lenger i skriveprosessen, jobber læreren med eksemplarisk fellesrespons med utgangspunkt i en elevtekst. Elevene jobber også med å gi hverandre respons i grupper.

På andreutkastet bruker læreren skjermopptak som tilbakemelding på tekstene, også kalt videorespons. Vi ser også at elevene arbeider systematisk i sluttføringsfasen med ulike strategier for å ferdigstille teksten.

Skrivestrategier - om blant annet modellering, samskriving og ulike typer respons

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!