4. Når skrivingen blir vanskelig

Elever som ikke mestrer skriving som grunnleggende ferdighet vil ha problemer med å gjennomføre de faglige kravene de møter i skolen. De vil også ha problemer med å møte de kravene som stilles til skrivekompetanse utenfor skolen. Elever som sliter med skrivingen mangler strategier for hvordan de skal planlegge, bygge opp og revidere tekstene sine. Dette er ferdigheter som må læres, og det er spesielt viktig for elever i denne kategorien. Elever som ikke mestrer skriving mangler ofte motivasjon for å skrive, og de har liten trening i å skrive helhetlige tekster. De har behov for mye støtte i alle deler av skriveprosessen. Krav, forventninger og vurdering må være i samsvar med det eleven kan mestre, og den veiledningen som gis, må gis ut i fra det nivået eleven er på. Elevteksten er en materialisering av elevens skriveutviklingsnivå (Igland, 2009), og responsen og veiledningen må tilpasses det nivået eleven er på.

Tenkeskriving og uformell skriving

Skrivesperre oppstår ofte når elevene blir for opptatt av rettskriving og form. Tenkeskriving og uformell skriving kan være en måte å få elevene til å våge å skrive egne tekster på. Denne skrivingen har ikke fokus på rettskriving og form, noe som kan bidra til å gjøre skrivingen ufarlig og som vil gi elevene trening i å skrive egne tekster. Det å la elevene skrive logg for å reflektere over egen skriveprosess, kan bidra til at elevene ser egen utvikling og hva de har behov for å jobbe mere med.

Å skrive er en kompleks ferdighet. For elever som strever vil det være hensiktsmessig å fokusere på kun én ting av gangen. Det betyr at man må hjelpe dem å dele inn skriveprosessen i mindre og mer håndterlige deler (Mossige, 2010).

Utarbeide kriterier for egne tekster

Elever som strever med skrivingen bør også være med på å utarbeide kriterier for tekstene de skal skrive. Disse kriteriene er nødvendigvis ikke de samme som for andre elever. Når elevene er med på å etablere vurderingskriterier til egne tekster, vil dette føre til at de blir mer aktive i sin egen læringsprosess. Og i tillegg blir det som forventes mer forutsigbart. Når det gjelder responsen læreren gir, bør den være i samsvar med de kriteriene som eleven har vært med å etablere. I tillegg er det spesielt viktig at respons på tekster skrevet av elever som strever, ikke tar for seg alt som er «feil» ved teksten, men at man velger ut noen få og relevante læringspunkter.

Opplæring i bruk av skrivestøtteprogrammer

Dersom det skal fokuseres på rettskriving, bør det gjøres helt til slutt i skriveprosessen. Det finnes en rekke skrivestøtteprogrammer som kan være nyttige hjelpemidler for elever som strever med skriving. Og det er helt nødvendig at elevene får opplæring i hvordan de skal bruke disse hjelpemidlene.

Elever som strever med skriving til tross for at gode tiltak er iverksatt, bør kartlegges for å sikre at de får den hjelpen de har behov for og krav på.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!