2. Bruke Vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling

Et sentralt prinsipp i Vurdering for læring er at elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Dette gjelder også for skriveopplæringen. For å skape motivasjon, må elevene arbeide mot realistiske mål. Det er derfor viktig at elevene tas med i diskusjonen om vurderingskriterier. En måte å gjøre dette på, er å vise gode elevtekster og skape en klasseromskultur der man diskuterer hvorfor disse tekstene er vellykkete. Tekster som er skrevet av andre elever egner seg spesielt godt som modelltekster fordi de er relevante å strekke seg etter. Elever som selv er med på å etablere mål for sin egen skriving, er med på å diskutere vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse, vil ha bedre forutsetninger for å overvåke sin egen læringsprosess. Evnen til å overvåke sin egen læringsprosess, det vi forstår som evnen til metakognisjon, er svært viktig for elevens læringsutbytte (Hattie, 2009).

Tilbakemeldinger har stor innflytelse på elevenes læring (Black & Wiliam, 1998; Hattie, 2009). Å gi tilbakemeldinger på elevenes skriftlige tekster er viktig for at elevene skal utvikle skrivekompetanse, men ikke alle tilbakemeldinger har en læringsfremmende effekt. Forskning viser at tilbakemeldinger som kommer for sent i læringsprosessen, er uklare, har et negativt fokus eller ikke er knyttet til vurderingskriterier, har liten eller til og med negativ effekt på elevenes læringsutbytte.

Effektstudier som har sett på hvilke typer tilbakemeldinger på elevtekster som genererer læring, sier at respons må:

  • gis underveis i skriveprosessen, mens eleven fremdeles er i læringsmodus
  • være selektiv
  • være en dialog mellom responsgiver og skriver
  • motivere for revidering av elevteksten
  • være forståelig og læringsfremmende

 


[1] Jamfør Kvithyld & Aasen (Kvithyld, 2011) for mer utførlige beskrivelser av disse prinsippene for funksjonell respons på elevtekster

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!