Praksiseksempel - Digitale verktøy i arbeidet med læreplaner

Digitale verktøy motiverer for skriving

Det ligger et stort potensiale i det å ta i bruk digitale verktøy for å skape en variert, praktisk og motiverende undervisning. Variasjon i arbeidsmåter er nøkkelen til tilpasset opplæring. Bruk av ulike virkemidler for å skape multimodale tekster åpner opp for større valgfrihet og flere kombinasjonsmuligheter i læringsarbeidet.

Adaptasjon fra novelle til film

Multimodale (sammensatte) tekster preger elevenes mediehverdag, og dette stiller krav til en multimodal kompetanse i skole og utdanning. Sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene elevene skal lese og utforme (revidert LK06). I dette opplegget gjenfinner vi flere av kompetansemålene i norsk som omhandler litteraturforståelse og litteraturformidling. Elevene får også kunnskap om hva som skaper sammenheng i en multimodal tekst og hvordan de ulike modalitetene samhandler for å formidle et budskap.

I denne ressursen finner du eksempler på adaptasjoner som er laget av elever på 10. trinn. I tillegg finnes eksempler på hvordan elever har utformet en storyboard og en refleksjonslogg i tilknytning til adaptasjonsprosessen. Disse kan brukes som eksempeltekster i et tilsvarende undervisningsopplegg for å gi elevene modeller og skape motivasjon for arbeidet. Her vises også et eksempel på et vurderingsskjema for arbeid med adaptasjon.

Beskrivelse av opplegget

Kompetansemål etter 10. trinn i norsk (hentet fra forslag til revidert LK06): Elevene skal kunne

  • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
  • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
  • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
  • lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
  • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

Elevene leser og analyserer et utvalg noveller og formidler sin tolkning av en av novellene gjennom filmmediet. Denne prosessen, der en litterær tekst tilpasses et annet medium, kalles en adaptasjon. Adaptasjon handler om å foreta en rekke valg om hva som skal fjernes fra den opprinnelige teksten, hva som skal legges til og hva som eventuelt skal endres. Gjennom denne prosessen blir elevene kjent med de ulike modalitetenes affordans, det vil si de ulike modalitetenes begrensninger og muligheter for å skape mening.

Skriving i dette opplegget

I dette undervisningsopplegget er skriving et viktig verktøy i alle delene av prosessen. I forkant av filmproduksjonen leverer elevene en skriftlig analyse og tolkning av novellen, de utarbeider filmmanus, de lager et detaljert storyboard og de skriver en refleksjonslogg for å synliggjøre og begrunne valg de har foretatt underveis.

Eksempel

Filmeksemplene er basert på følgende noveller:

  • Blodspor av Bakir Ahmethodzic
  • Karen av Alexander Kielland
  • Liket av Tor Jonsson

Filmeksempel på adaptasjon av novellen Liket

Filmeksempel på adaptsjon av novellen Blodspor.

Eksempel på storyboard til filmen «Flukten» (pdf)

Vurderingsskjema for adaptasjon på bokmål 

Vurderingsskjema for adaptasjon på nynorsk

Eksempel på refleksjonslogg (pdf) 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!