Praksiseksempel - Skriving av reflekterende og argumenterende tekst i KRLE

Tilknytning til læreplanen

Å kunne uttrykke seg skriftlig i KRLE innebærer å kunne uttrykke kunnskaper om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi. Skriving klargjør tanker, erfaringer og meninger og er en hjelp til å tolke, argumentere og kommunisere. Skriving i KRLE innebærer også å møte ulike estetiske skriftuttrykk og gjøre bruk av dem.

Relevante kompetansemål fra hovedområdet Filosofi og etikk

Elevene skal kunne

 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder

Målsetting

Målet med denne undervisningsressursen er at elevene skal få skrive en reflekterende og argumenterende tekst i KRLE. Opplegget gir et forslag til en skriveoppgave og skisserer en arbeidsprosess for hvordan en kan jobbe med en slik oppgave i KRLE. Læreren må kommunisere hva som er formålet med denne skriveoppgaven, slik at eleven vet

 • Hvorfor skriver han teksten?
 • Hva skal teksten brukes til?
 • Hvem skal lese teksten?
 • Hvordan skal teksten vurderes?

Dette utdypes i ressursen fra Skrivesenteret: «Skrivetrekanten: videoforedraget med Jon Smidt».

Oppgaven

Malala Yousafzai ble i oktober 2012 forsøkt drept fordi hun kjempet for jenters rett til å få en utdannelse på lik linje med gutter. I oktober 2014 ble hun tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid på dette området.

Malala Yousafzai

Forslag til oppgavetekst

Skriv en tekst der du, med utgangspunkt i Malalas historie, argumenterer for viktigheten av at jenter og gutter har like rettigheter når det gjelder utdannelse. Reflekter over hvordan dette henger sammen med begrep som menneskeverd og menneskerettigheter.

Førskrivefasen

I førskrivefasen må elevene få hjelp til å avkode oppgaveteksten for å forstå hva oppgaven ber om, og de må skaffe seg kunnskap om temaet gjennom å søke og innhente fagstoff fra ulike kilder.

Elever på ungdomsskolen vil ha behov for å ta i bruk ulike lese- og skrivestrategier for å komme i gang, og da kan være en god metode å bruke tenkeskriving.

Tenkeskriving i grunnskolen - ressurs hos Skrivesenteret

Elevene kan for eksempel skrive i 3 minutter der de reflekterer rundt spørsmål som

«Hvordan forstår du begrepet menneskerettigheter?», «Hva betyr menneskeverd?» eller «Hvorfor er utdanning like viktig for jenter og gutter?»

Disse spørsmålene er ganske utfordrende, men elevene får i tenkeskrivingen likevel tatt i bruk egne erfaringer og de får mulighet til å bryne tankene sine. Gjennom tenkeskrivingen kobles elevene på temaet, og læreren får et innblikk i hva elevene trenger av fagkunnskap for å kunne besvare oppgaven.

Elevene vil i førskrivefasen ha utbytte av å se og lese modelltekster. Det kan være en fordel om det er tematisk slektskap mellom modellteksten og teksten eleven selv skal skrive. I denne sammenhengen vil det være aktuelt å lese tekster som omhandler andre forbilder når det gjelder menneskerettigheter, likestilling eller menneskeverd.

Skrivefase

Det er flere strategier som er hensiktsmessig i skrivefasen, og ressursen Rammer for skriving – ressurs hos Skrivesenteret kan gi nyttige tips.

Lesing av modelltekster er en form for ramme, mens lærer som modellerer skriving sammen med elevene er en annen måte å støtte elevenes skriving på. Når læreren skriver foran elevene, synliggjøres skriveprosessen og de ser at også gode skrivere må revidere tekstene sine når de skriver.

Bruk av skriverammer kan gi elevene god støtte i skrivefasen. I tilknytning til denne oppgaven er det utarbeidet et forslag til en skriveramme med startsetninger. Læreren må veilede eleven i bruk av skriverammen. Noen elever vil finne god støtte i en slik ramme, mens andre elever ikke trenger denne formen for støtte. Det er uansett viktig at slike skriverammer ikke reduseres til skjematiske innfyllingsoppgaver. Elevene som tar i bruk skriverammen trenger gjerne også veiledning for å få til en helhetlig og sammenhengende tekst. Et tekstbinderarkiv kan være til hjelp for å få til dette.

 

Tekstbinderarkiv

KategoriForslag til ord

Tillegg

Og, videre, forresten, dessuten, for eksempel

Kontrast

Men, selv om, enda, derimot, på tross av, trass i, imidlertid, likevel, istedenfor, tvert i mot

Tid

Da, når, mens, innen, før, etter, så, deretter, etterpå, endelig, senere, tidligere, samtidig, på den tid

Resultat, årsak, sammenheng

For, fordi, så, da, derfor, slik at, hvis, altså, dermed, således, på grunn av, årsaken til

Oppregnende

For det første, for det andre, det viktigste er at, med andre ord

 

Forslag til skriveramme til fagtekstoppgave i KRLE

Innhold som kan være medForslag til startsetninger

Innledning

 • Gi et kort innblikk i hva teksten din skal handle om.
 • Beskriv Malalas historie; hvem er hun og hva kjemper hun for?
 • Gjør rede for begrepene menneskerettigheter og menneskeverd.

I denne teksten skal jeg ta for meg …

eller

Jeg vil med denne teksten argumentere for …

Malala Yousafzai ble i oktober 2014 tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid med...

FN-sambandet definerer menneskerettigheter som …, det betyr at

Menneskeverd defineres som …, det betyr at …

Hoveddel

 • Argumenter for hvorfor det er viktig å ta en utdannelse.
 • Reflekter over hvorfor utdannelse bør være en rettighet for både jenter og gutter. Knytt dette til begrepene du har gjort rede for i innledningen.

Det er flere grunner til at utdannelse er viktig

- For det første …

- For det andre …

Utdannelse bør være en lik rettighet for jenter og gutter fordi …

Det er også viktig fordi …

Avslutning/konklusjon

 • Her skal du oppsummere teksten din i korte trekk. Her kan du skrive dine egne meninger og komme med en konklusjon.
 

I denne teksten har jeg drøftet …

Avslutningsvis vil jeg si at ...

På bakgrunn av det jeg har skrevet i teksten vil jeg oppsummere med …

Revisjonsfase

I revisjonsfasen bearbeider eleven teksten sin på bakgrunn av respons fra lærer. Det er viktig at responsen blir gitt på et så tidlig tidspunkt i skriveprosessen at eleven har motivasjon til å revidere teksten sin, jamfør det vi vet om funksjonell respons på elevtekster. Det er også viktig at det settes av tid til både respons og revidering av teksten på skolen. 

Funksjonell respons – pdf fra Skrivesenteret

Sluttføringsfase

I sluttføringsfasen leser elevene over tekstene sine med fokus på rettskriving. Nå handler det om å gjøre teksten presentabel for en leser. Elevene kan i denne fasen få konkrete leseoppdrag som hjelper dem å lese det de faktisk har skrevet. De kan lese teksten bakfra, lese høyt, be noen andre lese teksten høyt osv.

Vurdering for læring

I førskrivefasen bør elevene og lærer sammen utarbeide vurderingskriterier for oppgaven. I en slik fagtekst er det viktig at elevene viser både fagkunnskap og tekstkunnskap. Gjennom læreresponsen får elevene underveisvurdering som gir retning for det videre tekstarbeidet. Responsen må gis med utgangspunkt i vurderingskriteriene som er satt for oppgaven.

Tilpasset opplæring

Undervisningsopplegget kan tilpasses den enkelte ved at elevene i ulik grad benytter seg av den støtten som tilbys. For noen elever vil skriverammen gi god støtte, mens det for andre elever vil være naturlig å bygge opp teksten på en mer selvstendig måte med begrepsavklaringer, selvstendig refleksjon og argumentasjon. Målet må være at alle elever skriver sin egen sammenhengende tekst hvor de uttrykker egne standpunkt og selvstendig refleksjon.

Referanse:

Bildet er hentet fra http://www.rebellesociety.com/2013/10/11/malala-yousafzai-wins-our-hearts-with-or-without-the-nobel-peace-prize/

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!