Praksiseksempel - Å arbeide med etiske dilemma i KRLE

Når er det greit å komme med en hvit løgn? Er det greit å jukse på en prøve når det er liten sjanse for å bli oppdaget?

Ungdommer står overfor etiske dilemma hver eneste dag, og slike spørsmål har en sentral plass i KRLE-faget. Å diskutere etiske dilemma er med på å fremme elevenes etiske bevissthet og forståelse på tvers av tro og livssyn.

Et etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet og som handler om å foreta valg mellom to ubehagelige muligheter.

Vi står overfor et etisk dilemma

 • når ulike verdier er i konflikt med hverandre
 • når det som er rett for én, er galt for en annen
 • når alle tenkelige løsninger har minussider

Når du står overfor et etisk dilemma, må du spørre deg selv:

 • Hva skal jeg legge mest vekt på?
 • Skal jeg gjøre min plikt og følge skrevne og uskrevne lover og regler?
 • Skal jeg velge den løsningen som gir minst dårlige følger for meg selv og andre?

Pliktetikk og konsekvensetikk

Pliktetikken er kompromissløs og idealistisk. Pliktetikeren tar utgangspunkt i moralske normer og prinsipper for å vurdere om en handling rett eller gal. Det er ikke rom for å bruke skjønn til å vurdere den enkelte situasjonen. Godtar man én hvit løgn, godtar man i prinsippet alle løgner.

Konsekvensetikken fokuserer på konsekvensene av en handling. Valgene man tar, vurderes ut fra konsekvenser de får. En konsekvensetiker kan derfor mene at å lyve kan være riktig fordi konsekvensene av den konkrete handlingen må vurderes ut ifra hver enkelt situasjon, og en stor del av vurderingen blir overlatt til den enkelte.

En pliktetiker mener at menneskeverd og respekt står over hensynet til følgene av handlingene våre. En konsekvensetiker vil sette utfallet (det gode) over handlemåten (det rette).

For å finne ut om en avgjørelse er etisk forsvarlig, kan vi stille oss selv noen kontrollspørsmål:

 • Er det lovlig?
 • Er det i samsvar med verdiene våre?
 • Er det riktig?
 • Beholder vi vår troverdighet?
 • Lønner det seg?
 • Lar det seg forsvare?

Et nøkkelspørsmål for å kontrollere valgene våre er dette: Tåler handlingene dagslys? Måten å tenke på, og standpunktet vi tar, avhenger også av hvilken type etikk vi legger til grunn – pliktetikk eller konsekvensetikk.

Forslag til arbeidsgang

Som en introduksjon til arbeid med etiske dilemma kan en ta i bruk en interaktiv ressurs fra NDLA.

Interaktiv ressurs hos NDLA.

Her blir elevene stilt overfor et hverdagslig problem som de skal ta stilling til. Ressursen tilbyr ulike løsningsalternativer der valgene knyttes opp mot pliktetikk eller konsekvensetikk. Ulike svar, gir ulik respons i ressursen.

I neste omgang kommer elevene på banen med sine etiske dilemma. Ungdomstida er fylt av vanskelige valg, og den er gjerne en utømmelig kilde til hverdagsnære problemstillinger. Slike dilemmaer er godt egnet til klasseromsdiskusjoner som synliggjør ulike perspektiv. Som en inngang til det muntlige klasserommet der alle elever gis mulighet til å delta aktivt i samtalen, vil vi løfte fram tenkeskriving som en god metode for å klargjøre egne tanker og meninger før disse brynes med andre.

Ressurs om tenkeskriving på skrivesenteret.no

I det videre arbeidet kan elevene få ulike skriveoppdrag knyttet til etiske dilemma. Dette kan for eksempel være å skrive en argumenterende tekst som ber elevene drøfte og ta stilling til et dilemma. Elevene kan også gå sammen i små grupper og arbeide med ulike etiske dilemma knyttet opp mot begrepene pliktetikk og konsekvensetikk som de skal presentere for medelevene sine.

«Ressurshefte om argumenterende skriving»

Relevante kompetansemål:

 • reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
 • gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter
 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati
 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!