Ma famille - undervisningsopplegg i fransk

Kompetansemål fremmedspråk etter 10. trinn

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
  • Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
  • Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Målsetting

Målet med undervisningsopplegget er å gjøre elevene i stand til å bruke grunnleggende språklige strukturer og tekstbinding gjennom å presentere seg selv og familien sin i en skriftlig tekst. Opplegget egner seg når elvene har jobbet med fransk en stund, mot slutten av 8. trinn eller som oppstart på 9. trinn.

Førskrivingsfase

Elevene skal i dette opplegget skrive en tekst om seg selv og familien sin. I førskrivefasen får elevene presentert en typisk læreboktekst eller en tekst skrevet av læreren selv med tema ”Ma famille”. Denne teksten fungerer som en modelltekst for tekstene elevene selv skal skrive, og den bør inneholde mange ord og uttrykk som elevene trenger for å skrive en tilsvarende tekst på egenhånd. Lærer og elever leser teksten sammen og samler relevante ord og uttrykk i en ordbank. Dersom elevene har jobbet med fransk en liten stund, har de kanskje allerede vært innom tema som familie, fritidsaktiviteter og huset sitt. Da vil denne førskrivingsaktiviteten også fungerer som repetisjon av fagstoff elevene har jobbet med tidligere.

Last ned

Skrivefase

Elevene får så utdelt ei skriveramme med startsetninger. Skriveramma fungerer som et stillas for elevenes skriving, den gir elevene støtte til å finne et relevant vokabular i tillegg til at den hjelper elevene å bygge opp teksten. Elevene kan også benytte seg av et tekstbinderarkiv som støtte for å skape sammenheng i teksten. Det er viktig at læreren tilpasser skriverammen til sine elevers behov og veileder dem i bruken av den.

Last ned

Revisjonsfase

I denne fasen av språkutviklingen trenger elevene mye støtte. Læreren er derfor tett på elevene og veileder dem hele tiden underveis i skrivearbeidet. Elevene får respons av læreren og bearbeider tekstene sine på grunnlag av denne responsen. Se også avsnitt om Vurdering for læring.

Sluttføringsfase

I sluttføringsfasen leser elevene over tekstene sine med fokus på rettskriving. Nå handler det om å gjøre teksten presentabel for en leser. Dette er kanskje det første ”ordentlige” skrivearbeidet elevene på 8. trinn utfører, og de er sannsynligvis ganske stolte av tekstene sine. Avslutningen av skrivearbeidet bør derfor feires, og tekstene bør publiseres, for eksempel ved at de henges opp i klasserommet eller at de publiseres i franskrommet på skolens læringsportal. Når tekstene presenteres for ulike lesere på denne måten, er elevene gjerne også mer motiverte for å gjøre den siste lille ”finishen” på tekstene sine.

Vurdering for læring

Elever og lærer bør sammen utarbeide vurderingskriterier for denne oppgava. Underveis i skriveprosessen får elevene respons fra lærer etter prinsipper for læringsfremmende underveisvurdering på elevtekster. I denne sammenhengen er det spesielt viktig at lærer ikke «retter» alle skrivefeil i elevtekstene, men heller setter elevene på sporet av egne feil. Dette er sentralt for å sikre at læringsarbeidet ligger hos eleven, og ikke hos læreren.

Læringsfremmende underveisvurdering - Fem teser for funksjonell respons på elevtekster (pdf hos Skrivesenteret)

Tilpasset opplæring

Dette opplegget kan brukes ganske tidlig i opplæringa. Gjennom modellteksten, ordbanken, skriveramma og tekstbinderarkivet, i tillegg til tett oppfølging og veiledning av lærer underveis i prosessen, vil alle elvene kunne mestre å skrive en enkel tekst om seg selv og familien sin. Undervisningsopplegget kan tilpasses den enkelte eleven ved at elevene i ulik grad benytter seg av den støtten som tilbys. For noen elever vil det være nok å fylle ut de allerede påbegynte setningene i skriveramma, mens det for andre elever vil være naturlig å skrive mer utfyllende og fritt på målspråket.

Tips:

Se også ressursen «Je présente ma famille» samt flere ressurser for fransk nivå 1 på Fremmedspråksenterets hjemmesider.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!