Regning i samfunnsfag

Å kunne rekne i samfunnsfag inneber å kunne hente inn, arbeide med og vurdere taltilfang om faglege tema, og å framstille dette i tabellar, grafar og figurar.

Regning som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag                                

Å kunne regne i et fag handler om å kunne tolke og forstå informasjon i dette faget. Det innebærer å kunne bruke disse opplysningene i den  faglige sammenhengen og på den måten få bedre innsikt i lærestoffet. Det handler videre om å gjenkjenne regning i ulike kontekster, velge  holdbare løsningsmetoder og gjennomføre dem, argumentere for valg som er foretatt, tolke gyldigheten av resultatene i lys av fagkunnskap og  kunne gå tilbake i prosessen for å gjøre nye valg.

I samfunnsfag på ungdomstrinnet stilles det stadig økende krav til  elevenes evne til å kunne analysere og reflektere over, sammenlikne og tolke informasjon.

Å kunne rekne i samfunnsfag inneber å kunne hente inn, arbeide med og vurdere taltilfang om faglege tema, og å framstille dette i tabellar, grafar og figurar. Rekning i samfunnsfag handlar òg om å bruke og samanlikne, analysere og presentere statistisk talmateriale som illustrerer utvikling og variasjon. Evna til å gjennomføre undersøkingar  med teljing og rekning, bruke samfunnsfaglege databasar og kritisk tolke talmateriale er sentral. Det inneber òg å bruke målestokk, rekne med tid, og å bruke rekning til å forvalte pengebruk og personlig økonomi. Rekneferdigheitene blir gradvis oppøvde frå å finne og meistre  strategiar for teljing, klassifisering, bruk og framstilling av data. Vidare blir evna til å samanfatte, samanlikne og tolke statistisk  informasjon utvikla, og evna til analyse, kritisk bruk og vurdering av data. Arbeid med data som illustrerer utvikling og variasjon ved hjelp av statistiske mål, er sentralt.

(Fra læreplanen)

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!