Bruk det matematiske språket aktivt

Mange oppgaver krever at elevene kommuniserer og utvikler et fagspråk. Læreren og elevene må bruke fagspråket aktivt, også matematiske begreper som er naturlige innenfor fagets kontekst. Det innebærer å stille gode spørsmål, forklare, beskrive, og argumentere.

Spørsmål av høyere orden

I klassesamtaler og i veiledning av enkeltelever og elevgrupper må læreren stille spørsmål av høyere orden: Hvordan tenkte du nå? Hvorfor brukte du denne framgangsmåten? Hvorfor er det en korrekt måte å løse problemet på? Kan det være flere svar? Hvilket svar foretrekker du? Hva skjer hvis…? Hva betyr dette svaret for …? Elevene utfordres intellektuelt, og de må forklare og begrunne framgangsmåter, løsningsstrategier og resultater. Elevene må flytte fokus fra hva de har gjort til hva de har lært. Prosessen fram mot svaret og den betydningen svaret har for den aktuelle situasjonen må vektlegges. Det er ikke tilstrekkelig å kontrollere om tallet, tabellen, diagrammet eller figuren som angir svaret er korrekt.

Feilsvar kan fremme læring

Oppgaver som er løst feil kan være en rik kilde til læring. Gjennom begrunnelser og forklaringer vil elevenes misoppfatninger lettere komme til syne. Disse vil igjen påvirke lærerens kunnskap om elevenes forkunnskaper, se punkt 1. Læreren må tenke ut og forberede spørsmål som klart slår fast om eleven forstår det klassen arbeider med. En sentral del av planleggingen i regning må dreie seg om å forberede spørsmål man som lærer kan stille for at eleven skal komme videre. Elevene må utfordres til å resonnere framfor å gjette på svaret når oppgaven er vanskelig for eleven. Læreren må bruke ulike representasjoner, for eksempel grafer, bilder, ord og konkreter når han gir forklaringer og begrunnelser. Han må også utfordre elevene til å bruke ulike representasjoner.. Elever som kan veksle mellom ulike representasjoner og begrunne sammenhengene mellom dem har gjerne en dypere forståelse enn elever som bare kan se et problem på en måte.

Prinsipper for god regneopplæring

Ulike kilder gir forskjellige råd om hvilke ideer eller prinsipper undervisningen bør bygge på for å møte utfordringene i norske klasserom. Mange av disse rådene har samme innhold, men er ulikt formulert. Vi har sammenstilt rådene vi finner fra tre ulike kilder (Burns, 2004; Kilpatrick et al., 2001; NCETM, 2008) og samlet dem i seks prinsipper som samlet sett beskriver god opplæring i regning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!