Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

1 Innledning

Til grunn for rammeverket ligger St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring, Innst. S. nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur for læring og Stortingets behandling av denne innstillingen.

Rammeverket skal brukes av læreplangrupper som er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet for å bistå i arbeidet med å utvikle og revidere læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!