Å skape forståelse av teksten

Elevene lærer bedre når de får spesifikke instrukser. Når de skjønner formålet med lesingen, støtter det forståelsesprosessen i tillegg til at vi blir motivert til å lese teksten.

Når leseforståelse dreier seg om å trekke mening ut av det vi leser, er selvfølgelig ord og begrepsforståelse svært viktig for forståelsen av teksten. Elevene startet tekstarbeidet med å streke under alle ord i teksten de var usikre på betydningen av, mens læreren leste høyt. Deretter laget klassen en ordforklaringstabell sammen, læreren på tavla og elevene på arket. Slike tabeller strukturerer informasjonen for elevene og er en god hjelp til å ordne tankene. Slike tabeller kan utvides med at begrepet settes inn i en setning for å få en ytterligere forståelse.

Ord Forklaring
Kannibal

Å spise hverandre – når dyr spiser samme art

Avle fram

Dyrke, få til å leve

Krabater

Små barn

Mye av læringen skjer mens en leser, derfor er det viktig at elevene er aktive under lesefasen. Elevene leste videre gjennom teksten alene og streket under ord og setninger som beskriver egenskaper ved hummer. Etterpå sammenlignet og diskuterte de med sidemann, fordi å forklare for andre er en god måte å kontrollere egen forståelse på. Understrekinger i en tekst gir ofte ustrukturert informasjon, derfor laget elevene et ”tokolonneskjema” for å rydde og strukturere. Læreren hadde tenkt gjennom ulike kategorier på forhånd, men diskuterte disse med elevene. Gjennom samtale i klassen fylte de sammen ut tabellen. På denne måten kunne de sortere egenskapene til hummeren i ulike kategorier.

Egenskapene til hummeren

Utseende

To klør, en gripeklo og en knuseklo

Levested I fjordene, i sjøen (saltvann)
Næring (spiser) Spiser hverandre og andre krepsdyr (Artemia)
Annet Er luksusmat for mennesker
Er en truet dyreart

 Elevene leste så teksten en gang til, denne gangen med fokus på ord og begreper som beskriver forskernes arbeidsmetoder. De fant blant annet ”å avle fram hummer i fangenskap”, ”å sette ut hummer i naturen”, ”å gi hummerlarvene eget rom”. Også denne gangen jobbet de alene før de diskuterte med sidemann. Til slutt oppsummerte de forskernes arbeidsmetoder i plenum.

Læreren la merke til hvordan elevene arbeidet med teksten når de leste gjennom disse to gangene. De jobbet aktivt og konsentrert med blyant i hånden. De stoppet opp, tenkte seg om, gikk tilbake i teksten og diskuterte. Å lese strategisk er å bruke bevisste framgangsmåter for å oppnå bedre læringsprestasjoner . I arbeidet med denne teksten, leste elevene strategisk.

Å kunne lese i naturfag, er i følge Kunnskapsløftet ikke bare å samle informasjon, men også å tolke og reflektere over innholdet. Læreren presenterte først noen påstander som elevene skulle ta stilling til om var sanne eller usanne.

  • Hummeren er en truet dyreart.
  • Roboter mater hummerbarn.
  • Hummerbarn er kannibaler.

Ved å lete i teksten kunne elevene lett begrunne at påstand en og tre var riktig. Påstanden i midten var ikke så opplagt, men ved å lese nøyaktig, fant de ut at dette ikke stemte. De fant informasjon i teksten om at forskerne holdt på å jobbe med å få roboter til å mate hummerbarn, men at de ikke hadde klart det ennå.

I de neste påstandene måtte elevene forstå innholdet i teksten for å kunne begrunne om påstandene er riktige.

  • Hummeren lever bare i Trondheimsfjorden.
  • Forskerne har fisket opp all hummeren.

Elevene fant ut at ingen av påstandene er riktige med følgende begrunnelser: Setningen ”Hummeren er så populær at fjordene våre nesten er fisket tomme,” forteller at hummeren også lever andre steder enn i Trondheimsfjorden. Hele teksten handler om hvordan forskerne arbeider for å øke hummerbestanden, og da kan det umulig være de som har fisket den opp.

De to siste påstandene kunne ikke elevene finne belegg for rett i teksten. De måtte lese mellom linjene og kombinere informasjon i teksten med kunnskap de hadde fra før, altså måtte de reflektere og tolke.

  • Alle hummeregg blir til hummere.
  • Hummeren vil dø ut som art i løpet av kort tid.

Disse påstandene skapte diskusjoner i klassen, fordi elevene ikke var enige om de var riktige eller ikke. Som regel er det noen som resonnerer bedre enn andre, og overraskende nok er det ikke alltid den eleven som er flinkest til å finne svaret på de ”vanlige” teksteksplisitte spørsmålene. Elevene kom til slutt fram til at begge påstandene er feil, med følgende begrunnelser: ”Hvis alle de ca. 40 000 eggene ble til hummere, ville ikke hummeren være utrydningstruet. Hummeren kommer ikke til å dø ut, fordi forskerne har satt i gang med hummeroppdrett, i tillegg er det restriksjoner på hummerfiske.”

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!