Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet

I arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen (utdanningstilbud) i fag- og yrkesopplæringen ønsker vi å styrke kvaliteten og relevansen.

Høring - endringer i yrkesfagene

De foreslåtte endringene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov og at flere bedrifter skal benytte lærlingeordningen. Høringsfrist er 4. september 2017.

Gi innspill på ny struktur for yrkesfagene

I arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen har partene i arbeidslivet, yrkesfaglige utvalg og andre vært involvert i arbeidet. Vi sendte over våre anbefalinger til Kunnskapsdepartementet høsten 2016. Høringen ble lagt ut 4. mai med høringsfrist 4. september 2017.  

Hvem deltar i arbeidet?

I arbeidet med å anbefale en ny tilbudsstruktur samarbeider Utdanningsdirektoratet med partene i arbeidslivet.

De ni faglige rådene er viktige bidragsytere i gjennomgangen. I begynnelsen av 2015 fikk de i oppdrag å vurdere hvert enkelt lærefag og yrkeskompetansefag som inngår i dagens tilbud opp mot kriteriene vi har nevnt ovenfor. De faglige rådene sluttførte sitt arbeid i april 2016. Utdanningsdirektoratet opprettet også fem yrkesfaglige utvalg som deltok i gjennomgangen. I utvalgene satt personer fra næringslivet, fylkeskommunene, forskere og øvrige ressurspersoner. De fikk i oppdrag å vurdere hvordan endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen, og å komme med forslag til tiltak som kan bidra til å gi fremtidsrettede opplæringstilbud.

De yrkesfaglige utvalgene har levert sine rapporter. De leser du her:

Faglig råd har levert sine utviklingsredgjørelser. De leser du her

Anbefalinger til Kunnskapsdepartementet

Våre anbefalinger utgjør til sammen store endringer i samtlige av dagens åtte yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Flere av våre endringsforslag handler om å oppnå tidlig faglig fordypning for elevene. Dette kan bidra til motiverte elever og en mer relevant opplæring rettet mot et yrke eller grupper av yrker. 
Kunnskapsdepartementet beslutter hvilke endringsforslag som skal sendes på offentlig høring. Etter høringen vil Kunnskapsdepartementet avgjøre den endelige tilbudsstrukturen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!