Fleksibel skolestart – forslag til modeller

Vi inviterer kommuner til å komme med forslag til modeller for fleksibel skolestart.  Svarfristen er 1. november.

Vi ønsker at kommuner skal prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart. Dette kan være modeller forankret i dagens regelverk, eller modeller med muligheter for å søke unntak fra regelverket. Eksempler på mulige modeller:

  • ulike modeller for tidspunkt og praksis rundt barnets skolestart
  • fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole
  • modeller for styrket foreldresamarbeid og informasjon rundt skolestart.

Målet med fleksibel skolestart

Et av formålene med å prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart, er å få mer kunnskap om hvordan vi kan lage gode overganger og tilpasse skolestarten til barnets beste.

I forslagene må det komme frem hvordan kommunene har vurdert fordeler og ulemper med de foreslåtte modellene, og hvordan de ivaretar elevenes grunnleggende rettigheter. Vi ber også om at kommunene skisserer hvordan mulige utfordringer kan bli håndtert.

Noen modeller vil forutsette forsøk etter opplæringsloven § 1-5 og eventuelt dispensasjon fra forskrift til barnehageloven § 2. Søknader om forsøk og/eller dispensasjon forutsetter godkjennelse fra Utdanningsdirektoratet.

Frist for å sende inn forslag: 1. november 2019.

Send inn forslag til modeller her

Unntak fra regelverket må godkjennes 

Kunnskapsdepartementet har i oppdragsbrev 019-2019 bedt Utdanningsdirektoratet om å prøve ut ulike ordninger og modeller for fleksibel skolestart. 

I oppdragsbrevet skriver departementet: «Utprøving av modeller med utsatt eller fremskyndet skolestart uten at det foreligger en sakkyndig vurdering, innebærer et avvik fra saksbehandlingskravene i opplæringsloven § 2-1 tredje ledd. Direktoratet kan etter søknad fra kommunen gi tillatelse til at det blir gjort avvik fra loven og forskriftene etter loven i forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk, jf. opplæringsloven § 1-5. Hvis en kommune skal gjennomføre forsøk som innebærer avvik fra de særskilte saksbehandlingsreglene i opplæringsloven, må sakene bli opplyst og utredet på en annen forsvarlig måte i tråd med saksbehandlingskravene i forvaltningsloven.

Tilsvarende vil utprøving av for eksempel fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole måtte godkjennes som forsøk etter opplæringsloven § 1-5 dersom kommunen ikke skal følge kompetansekravene i forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Eventuelle unntak fra kravene til pedagogisk bemanning i barnehager krever dispensasjon fra forskrift til barnehageloven § 2.»

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!