Informasjon om bruken av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge gjelder for elever i videregående opplæring, privatister, og deltakere i videregående opplæring spesielt organisert for voksne. 

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring

Elever i videregående opplæring kan følge læreplanen hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og kortere enn 6 års botid på eksamenstidspunktet, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-17. Det er bare de årene man har bodd i Norge i opplæringspliktig alder som teller som botid. Hva som ligger i «opplæringspliktig alder», har Utdanningsdirektoratet avklart i en tolkningsuttalelse datert 02.10.2018.

Elever som i utgangspunktet fyller vilkårene i avsnittet over, men som får innvilget utvidet opplæringstid etter opplæringsloven § 3-1 femte ledd og dermed har mer enn 6 års botid på eksamenstidspunktet, trenger bare enkeltvedtak etter § 3-12 for å kunne følge læreplanen.

Voksne deltakere i videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 kan følge læreplanen norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk og samisk og har enkeltvedtak som inneholder særskilt språkopplæring. Krav om botid gjelder ikke for voksne deltakere. Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring, men opplæringen skal tilpasses den enkelte voksne og skoleeier kan ta inn særskilt språkopplæring i et enkeltvedtak om hvilket opplæringstilbud den voksne skal få.

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. Fra år 2021 blir det også et krav at privatisten ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk.

Det blir presisert i forskrift til opplæringsloven § 1-11 at voksne som får opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter er fritatt fra krav om opplæring i skriftlig sidemål, og at disse privatistene også er fritatt fra krav om eksamen i skriftlig sidemål.

Alle skoler som gir opplæring i norsk i læreplanverket for Kunnskapsløftet skal tilby opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter for de elevene som fyller vilkårene som er nevnt over.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!