Forsøk med én eller to karakterer i norsk

Karakterforsøket i norsk er forlenget for perioden 2016–2019 for de forsøksskolene som ønsker det. Skolene trenger ikke å søke på nytt, men de skal informere skoleeier. Det blir ikke åpnet for deltaking fra nye skoler.ton

Forsøk fram til sluttrapporten fra evalueringen foreligger

Forsøket undersøker vilkårene for læringsfremmende vurdering i norskfaget. KD mener det vil være uheldig å avbryte de praksisendringene som er satt i gang ved forsøksskolene, hvis man skal bygge videre på erfaringene som er gjort i forsøksperioden etter at sluttrapporten foreligger i 2018.

Innholdet i forsøket

Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen på 8.–9. trinn og Vg1–Vg2 kan påvirke opplæringen.

Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter 10. årstrinn og Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene.

Karakterene på 8.–9. trinn og på Vg1– Vg2 er underveisvurdering. Den har som formål å fremme elevens læring og skal brukes som et redskap i læringsprosessen. Elevene har krav på underveisvurdering både med og uten karakter.

Med tre karakterer i underveisvurderingen arbeider man hele tiden parallelt med norsk hovedmål, norsk sidemål og muntlig. Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med læreplanen slik skolene finner det formålstjenlig. Elevene får opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av skoleåret hva som blir mest vektlagt.

Krav til dokumentasjon og evaluering

De skolene som deltar, skal ha en faglig plan for hvordan forsøket kan gi bedre læring for elevene. Vi forutsetter også at skolene har en plan for å undersøke om det lokale forsøket gjennomføres som forutsatt, og om det faktisk fører til bedre læring. Mer informasjon om læringsfremmende vurdering finner du i satsningen Vurdering for læring.

Vi understreker at skoler som deltar i forsøket, kan bli gjenstand for nærmere forskning.

Innholdet i karakterene

Forsøksskolene skal velge ett av disse to alternativene:

  • én karakter som omfatter både norsk muntlig og skriftlig sidemål og hovedmål
  • to karakterer: en i norsk muntlig, og en felles karakter i norsk skriftlig som omfatter

Elevene skal ha opplæring i samsvar med de samlede kompetansemålene i faget, og underveisvurderingen med og uten karakter skal til sammen gi dekkende informasjon om den faglige utviklingen deres. For å oppnå god karakter ved slutten av skoleåret må elevene vise god kompetanse i alle delene av faget.

Føringer av karakterer og fagmerknader på kompetansebevis

Slik skal halvårsvurderingene etter Vg1 og Vg2 føres i kompetansebeviset:

  • Én felles karakter: Elevene får halvårsvurdering med én felles karakter som omfatter norsk muntlig, hovedmål og sidemål. Den skal føres inn i rubrikken for norsk hovedmål, med «Deltatt» i rubrikkene for sidemål og norsk muntlig.
  • Én muntlig karakter og èn felles skriftlig karakter: Elevene får halvårsvurdering med en felles skriftlig karakter for hovedmål og sidemål. Den skal føres inn i rubrikken for norsk hovedmål, med «Deltatt» i rubrikken for sidemål.

I begge tilfeller skal dere føre fagmerknad FAM32 «Forsøk, jf. oppl. § 1-4». Dere skal også føre VMM23 «Se vedlegg» og legge ved en kopi av Utdanningsdirektoratets brev der forsøket ble innvilget. Poengsummen regnes ut etter forskrift til oppl.l. § 6-34 pkt. a.

Oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet gir rammene for forsøket. 

Liste over skoler som deltok i 2014/2015

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!