Forsøkslæreplan i valgfaget praktisk håndverksfag

Forsøkslæreplanen er gyldig fra 1.8.2019 til 31.7.2020. Alle skoler som ønsker det, kan bruke den.

Om faget

Fagets relevans

Faget skal gi elevene praktiske erfaringer med ett eller flere håndverk og bidra til at de opplever mestring i eget skapende arbeid. Forståelse av råmaterialer og verktøybruk skal gi elevene praktiske ferdigheter de trenger for å mestre dagligdagse oppgaver, som å vedlikeholde og reparere tingene de eier. Ved å prøve ut ulike sider av håndverksfag, skal elevene bli bedre i stand til å foreta gode valg for videregående opplæring og arbeidsliv.

Faget skal bidra til at flere i framtiden har kompetanse til å ta ansvarlige og miljøbevisste valg for en bærekraftig utvikling. Faget skal motvirke en kjønnsdeling av arbeidslivet ved at elevene får prøve ut ulike sider av håndverksfaget, både fra tradisjonelle kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. Gjennom samarbeid med lokale håndverksbedrifter vil elevene få kjennskap til arbeidslivet

Valgfaget henter elementer fra fagene kunst og håndverk, duodji og utdanningsvalg.

Kjerneelementer

Kjerneelementene i praktisk og arbeidsrettet valgfag rammer inn det mest betydningsfulle innholdet i faget og beskriver det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget.

Håndverksferdigheter

Kjerneelementet innebærer at elevene gjennom praktisk arbeid skal utvikle håndlag og utholdenhet. Elevene skal erfare hva som er tilstrekkelig kraftbruk, både gjennom kropp og gjennom verktøy. Elevene skal bruke og vedlikeholde tradisjonelle og nye verktøy på en trygg måte.

Fra materialer og råvarer til ferdig produkt

Kjerneelementet innebærer at elevene skal bearbeide ulike råmaterialer til ferdige produkter på en bærekraftig måte. Elevene skal utvikle forståelse av råmaterialers egenskaper og bruksområder gjennom eget skapende arbeid.

Verdier og prinsipper

Valgfag praktisk håndverksfag skal være en arena hvor elevene kan utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elever som lærer gjennom skapende virksomhet, utvikler evne til å uttrykke seg på ulike måter, til å løse ukjente problemer og stille nye spørsmål. Gjennom økt forståelse av råmaterialers verdi, bruksområder og begrensninger og gjennom kritisk tenkning skal elevene utvikle etisk bevissthet og miljøbevissthet. I et større perspektiv er praktiske og skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes dannelse og identitetsutvikling.

Tverrfaglige temaer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling i faget er knyttet til valg og bearbeiding av råmaterialer for å sikre god ressursutnyttelse både økonomisk og miljømessig. Temaet er også knyttet riktig bruk og vedlikehold av verktøy og eiendeler for å forlenge levetiden til disse.

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter i praktisk håndverksfag innebærer å kunne reflektere og vurdere på ulike nivåer. Elevene skal beskrive egne erfaringer og valg de gjør i arbeidsprosessen. De skal også drøfte valg av råmaterialer og argumentere for hvorfor ett valg kan være mer bærekraftig enn et annet.

Å kunne lese

Å kunne lese i praktisk håndverksfag innebærer å forstå framgangsmåten på arbeidstegninger og i oppskrifter, og for å overføre det man har lest til praktisk arbeid og ferdigstilling av produkter. Elevene må tolke og forstå symboler og skriftlig informasjon om verktøyenes og råvarenes bruksområder, begrensninger og advarsler.

Å kunne regne

Å kunne regne i praktisk håndverksfag innebærer å forstå hva man skal gjøre i møte med en oppskrift eller en arbeidstegning. Det innebærer å kunne forenkle et problem eller en situasjon til deler som kan løses systematisk. Å regne innebærer også å kunne bruke størrelser som uttrykker for eksempel volum, lengde og vekt.

Kompetansemål og vurdering

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • forstå og følge arbeidstegninger eller oppskrifter som skal brukes for å lage et produkt
  • velge og begrunne valg av hensiktsmessige verktøy, vedlikeholde og bruke disse på en trygg måte
  • ha kjennskap til grunnleggende regler for HMS
  • holde orden og oversikt i arbeidet og på arbeidsplassen
  • utforske og beskrive råmaterialers bruksområder og begrensninger
  • drøfte valg av råmaterialer og produksjon i et bærekraftig perspektiv
  • ferdigstille produktet på en håndverksmessig, funksjonell, kreativ og estetisk måte

Underveisvurdering

Elevene viser og utvikler kompetanse i praktisk håndverksfag når de bruker hensiktsmessige verktøy og bearbeider råmaterialer og når de beskriver og begrunner valg. Videre viser de kompetanse gjennom produktene de ferdigstiller. Læreren skal legge vekt på det elevene mestrer og veilede slik at de kan klare nye og ukjente oppgaver og beherske flere typer verktøy. Læreren og den enkelte elev skal sammen planlegge videre arbeid og progresjon i faget med utgangspunkt i hva eleven kan og er motivert for.

Standpunktvurdering

Standpunktvurderingen i faget skal basere seg på bredden i kompetansemålene og den skal legge vekt på prosessen. Læreren må legge til rette for at elevene får vist den helhetlige kompetansen sin i faget på ulike måter.

Vurderingsordning

Når faget avsluttes skal elevene ha en standpunktkarakter.

Eksamensordningen i fagene skal sendes på høring og ferdigstilles senere.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!