Sosial læring gjennom arbeid med fag

I opplæringen i fag må du som lærer jobbe både med elevenes faglige og sosiale læring, og utvikle elevgruppa som fellesskap.

I overordnet del av læreplanen står det at skolen må se faglig og sosial læring i sammenheng, og utvikle inkluderende fellesskap der alle elevene kan oppleve mestring og tilhørighet.

Som lærer må du bidra til å etablere normer og verdier om å respektere og inkludere alle medelever. Du er en viktig rollemodell, og kan mobilisere elevenes ansvar og empati for alle medelever.

Når du planlegger opplæring i fag, må du derfor være bevisst på hvordan opplæringen skal bidra til sosial læring for elevene og til at elevene utvikler faglige og sosiale fellesskap.

Se film: Sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Inkluderende læringsmiljø

Å oppleve fellesskap og føle seg inkludert er et grunnleggende behov, og viktig for barn og unges utvikling, læring og trivsel.

Å utvikle inkluderende fellesskap gjennom opplæring i fag handler om hvordan du som lærer velger undervisningsmetoder, organisering, innhold, vurderings- og arbeidsmåter som virker samlende og bidrar til opplevelsen av tilhørighet og mestring for alle elevene. Gjennom din væremåte og undervisning kan du bidra til å skape en trygg og inkluderende kultur. Læreren kan støtte hver elev til å bidra positivt i fellesskapet, gjennom godt planlagte læringsaktiviteter der elevene er den viktigste ressursen.

I planleggingen av opplæring i fag er det viktig å være bevisst på organiseringen av elevene. Elevene bør få mulighet til å bli kjent på tvers av etablerte vennegjenger, slik at de over tid kan utvikle et faglig og sosialt fellesskap. Åpne og rike oppgaver inviterer elevene inn i felles dialog og gir alle mulighet til å delta og mestre ut fra sitt nivå. Slike oppgaver kan bidra til at elevene opplever å bli verdsatt for sine bidrag og føler tilhørighet. 

Sosial utvikling og læring

Elevenes sosiale utvikling og læring har stor verdi i seg selv og er en viktig del av skolens formål. Sosial læring kan ikke isoleres fra faglig læring. Du kan støtte elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene.

Elevmedvirkning og samarbeid er viktig. Det kan bidra til at elevene må sette seg inn i hva de selv og andre tenker, føler og erfarer. Dette kan fremme empati og vennskap mellom elevene. De får øve seg på å hevde egne meninger, regulere følelser og å ta ansvar for seg selv og andre.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan vi velge innhold i fagene som fremmer sosial læring?
  • Hvordan organiserer vi opplæring for å fremme fellesskap blant elevene både faglig og sosialt?
  • Hvordan aktiviserer vi alle elevene slik at de føler mestring og tilhørighet?
  • Hvilke arbeidsmåter kan fremme sosial læring og fellesskap?
  • Hvordan trener vi elevene i å samarbeide?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!