Foreslå personer til å utvikle læreplaner i valgfag

Nå starter vi arbeidet med å fornye læreplanene i valgfagene på ungdomstrinnet. Vi søker etter engasjerte og dyktige personer som skal være med å utvikle læreplanene. 

Læreplanene i valgfagene beskriver ett års opplæring (57 årstimer) og skal kunne brukes på alle årstrinn på ungdomstrinnet. De skal også kunne brukes i aldersblandede elevgrupper.

Vi skal fornye læreplaner i valgfagene:

 • Demokrati i praksis
 • Innsats for andre
 • Forskning i praksis
 • Teknologi i praksis
 • Programmering
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Internasjonalt samarbeid
 • Medier og informasjon
 • Reiseliv
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Design og redesign
 • Sal og scene
 • Levande kulturarv
 • Trafikk

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i sammensetningen av valgfagene

Slik foreslår du personer

Gi en konkret begrunnelse for hvorfor du foreslår personen og en oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annen relevant erfaring personen har. Vi kan dessverre ikke vurdere forslag uten en slik begrunnelse. Du kan heller ikke foreslå deg selv.

Personen du foreslår må ha samtykket i forkant slik at hun eller han vet hvorfor vi eventuelt tar kontakt. Vi trenger kontaktinformasjon til deg som foreslår personen, slik at vi kan ta kontakt for referanse. Vi kontakter personene vi velger ut. Når gruppene er klare, publiseres de på nettsidene våre.

Frist for å foreslå personer til arbeidet er 31. januar 2019.

Foreslå personer til læreplangrupper i valgfag 

Kompetansen vi søker

Utdanningsdirektoratet har et ansvar for å sikre at de fagpersonene vi oppnevner i læreplangruppene til sammen har den kompetansen det vil være behov for.

Vi setter sammen læreplangrupper som samlet sett har:

 • fagdidaktisk (universitet og høgskole-sektor) og skolefaglig kompetanse i de aktuelle fagene
 • erfaring som lærer
 • kompetanse knyttet til vurdering
 • god kunnskap til arbeids- og næringsliv
 • kompetanse innen teknologi, innovasjon og entreprenørskap
 • kompetanse som sikrer innhold om den samiske folkegruppa (språk, kultur, historie og samfunnsforhold)
 • spredning i geografi og kjønn

Den enkelte læreplangruppe kan få ansvar for å utvikle mer enn en læreplan.

De som skal delta i læreplanarbeid kan ikke samtidig være involvert i utvikling av læremidler for disse læreplanene.

Læreplanene skal, når de er ferdige, legge til rette for en praksis som er solid forankret i pedagogisk, didaktisk, faglig og empirisk forskning.

Slik vil arbeidet foregå

Vi skal ha bred involvering og åpne prosesser i arbeidet. De som skal være med på å utvikle læreplaner må regne med å jobbe både prosess- og produktorientert og ha et tett samarbeid med skolesektoren, Utdanningsdirektoratet og andre interessenter gjennom hele perioden. Vi legger opp til et tett samarbeid mellom læreplangruppene i valgfagene. Valgfagene må samlet sett ses i sammenheng. 

Vi vil ha en åpen innspillsrunde på læreplanutkastene underveis i arbeidet. Vi planlegger å involvere lærere og andre for å få faglige innspill. Med bakgrunn i innspillene må læreplangruppene være forberedt på å gjøre endringer flere ganger i løpet av perioden.

Læreplanene skal utvikles digitalt og utnytte potensialet som ligger i å synliggjøre sammenhenger og koblinger i læreplanen. Vi legger også vekt på et klart språk i de nye læreplanene.

Når foregår arbeidet?

Arbeidet foregår i hovedsak fra mars til september 2019. Denne perioden kan bli forlenget.

Vi arrangerer en oppstartsamling den 7. og 8. mars 2019 for dem som skal delta i arbeidet. På samlingen gir vi informasjon om oppdraget og det videre utviklingsarbeidet. Personer dere foreslår til arbeidet må være med på denne oppstartsamlingen.

Læreplangruppene samles underveis i arbeidet etter behov og det vil være arbeid mellom samlingene. Vi anslår at det totale antall timer ligger på ca. 100 timer per person. 

Honorar for arbeidet

Vi betaler honorar og følger Statens satser. Personene vi velger ut til arbeidet vil få mer informasjon om avtale og omfang av arbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!