Støtte til innføring av nye læreplaner

Her får du en oversikt over hvilke tiltak vi planlegger for å støtte skoler og skoleeiere i arbeidet med å innføre nytt læreplanverk. Nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart 2020.

Kompetansepakker

Innføring av nytt læreplanverk

Vi jobber med en nettbasert kompetansepakke som blir gratis og åpent tilgjengelig for alle grunnskoler og videregående skoler gjennom pålogging med FEIDE på kompetanse.udir.no. Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere. Kompetansepakken skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar.

Kompetansepakken skal støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk, og bidra til økt kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket. 

Det er skoleeier eller skoleleder som beslutter om skolen skal delta. Skolene tar utgangspunkt i sine utviklingsbehov, og kompetansepakken kan brukes i desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Fagmiljøer som samarbeider med og støtter skoleeiere og skoler i deres langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning.

Kompetansepakken består av fem moduler. I tillegg får skoleledere tilbud om å ta en introduksjonsmodul. Det kan variere noe hvor lang tid det tar å gjennomføre hver modul. Dersom skoler setter av 4 - 8 timer per måned, inkludert fellesmøter og mellomarbeid som oppgaver, utprøving i praksis og erfaringsdeling, skal det være mulig å gjennomføre kompetansepakken på et halvt år. 

Den første modulen, Overordnet del - verdiløftet i praksis, er klar til bruk for alle skoler fra 1. november 2019. 

Hovedtema og undertema for modulene

Innholdet er under arbeid. Oppdraget for å utvikle innholdet i kompetansepakken er gitt til Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med fagpersoner fra flere universiteter og høgskoler.  

 • Introduksjonsmodul for ledere (modul 0): Skal hjelpe skolen å få en god start i arbeidet. Gir informasjon om innholdet i kompetansepakken, og støtte til hvordan skolen kan arbeide gjennom involvering og samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Tilgjengelig for skoleledere i september eller oktober 2019.

 • Overordnet del – verdiløftet i praksis (modul 1): Om fremtidens kompetansebehov, skolens formål og overordnet del. Tilgjengelig fra 1. november 2019.

 • Læreplaner for fag (modul 2): Hvordan forstå kompetanse i læreplanene, tekstene i «Om faget», kompetansemål og vurdering som fremmer utvikling av elevenes kompetanse. Tilgjengelig fra 1. desember 2019.  

 • Dybdelæring (modul 3): Bakgrunn for og forståelse av begrepet, dybdelæring og vurderingspraksis. Hvordan lære å lære. Tilgjengelig fra 1. desember 2019.  

 • Tverrfaglige tema (modul 4): De tre tverrfaglige temaene i overordnet del, hva arbeidet med tverrfaglige temaer innebærer for skolen, og tverrfaglig samarbeid i profesjonsfelleskapet. Tilgjengelig fra 1. desember 2019.  

 • Profesjonsfelleskapet (modul 5): Hva kreves i det videre arbeidet med læreplanene og hvordan kan dere videreutvikle profesjonsfellesskapet på skolen? Tilgjengelig fra 1. mars 2020. 
Test av kompetansepakken for innføring av nye læreplaner

Vi har invitert et utvalg skoler til å delta i en pilotering av de ulike modulene i kompetansepakken. Piloteringen foregår fra august til desember 2019. 

1. november 2019 blir første modul av kompetansepakken lansert og tilgjengelig for alle skoler. De øvrige modulene blir deretter lansert fortløpende, i løpet av høsten 2019 og våren 2020.

Teknologi, programmering og algoritmisk tenkning

Sammen med Universitetet i Oslo, OsloMet storbyuniversitetet og Høgskulen i Volda jobber vi også med å utvikle en skolebasert kompetanspakke som skal støtte lærere på 1. til 10. trinn i arbeidet med teknologi, programmering og algoritmisk tenkning. Teknologi og algoritmisk tenkning er relevant i alle fag, og i tillegg kommer programmering inn i nye læreplaner for matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk.  

Kompetansepakken vil bestå av flere moduler og skal gi støtte til hele skolen, samtidig som lærere i matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk får særskilt støtte til sitt arbeid. Modulene skal ha en tverrfaglig tilnærming og et tydelig fagdidaktisk fokus. Denne kompetansepakken skal etter planen være klar i mars eller april 2020.

Støttemateriell til overordnet del

Støttemateriellet som består av korte filmer og refleksjonsspørsmål om

 • overordnet del
 • dybdelæring
 • kompetansebegrepet
 • sammenhengen mellom kompetansebegrepet og dybdelæring
 • profesjonsfellesskap og skoleutvikling 
 • sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Gå til støttemateriellet.

Støttemateriellet til overordnet del er fagovergripende og kommer til å være integrert i læreplanvisningen når den er klar.

Ny digital visning av læreplanverket med integrerte støtteressurser

Vi jobber med en ny digital visning av læreplanverket på udir.no. Vi kobler  støtteressurser direkte til læreplanene, slik at de blir bedre arbeidsverktøy. Støtteressursene kan både være fagovergripende og fagspesifikke.

Læreplanvisningen kommer til å ha funksjoner som skal gjøre det enklere å se sammenhenger i læreplanverket, og å planlegge opplæring både i og på tvers av fag. Blant annet får visningen en støttemeny der du selv kan velge hva du vil se av sammenhenger.

Her kan du ta en titt på skisser til ny læreplanvisning.

Vi har hatt workshoper og brukertester med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeiere for at læreplanvisningen skal bli brukervennlig. 

Når er den klar til bruk? November 2019

Annen støtte

Vi har publisert en tekst om hvilke forventninger det er til skoler og skoleeiere i arbeidet med de nye læreplanene, og hvilket ansvar skoler og skoleeiere har. 

Arbeid med nye læreplaner - forventninger og ansvar

Frem mot august 2020 gjennomgår vi udir.no for å oppdatere innhold i tråd med de nye læreplanene. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!