Oppsummering av innspill – nye læreplaner på yrkesfag Vg1

I april delte vi 2. skisse til nye læreplaner for Vg1 på yrkesfag. Vi fikk til sammen 826 innspill. Vi jobber nå videre med alle innspillene vi har fått fra dere, før læreplanene skal på høring 1. juli.

Her kan du lese en kort oppsummering av innspillene vi har fått. 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Antall innspill: 59

De fleste innspillene kommer fra skoler og lærere, men vi har også fått noen innspill fra organisasjoner og bedrifter.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt utdanningsprogram som er slått sammen fra to av dagens utdanningsprogram. Hovedtendensene i tilbakemeldingene er at er at den ene av de to retningene, IT og medieproduksjon, har fått for stor plass og at den andres behov blir for utydelige. Flere av instansene mener også at innholdet er for omfattende.

Det er delte meninger om Om faget er tydelig nok i hvordan det ligger til grunn for videre opplæring i utdanningsprogrammet. Det er også delte meninger om forslaget til kjerneelementer dekker det mest sentrale innholdet i Vg1. Dette kan henge sammen med at hele utdanningsprogrammet er nytt.

Utover dette er flertallet relativt fornøyde med utkastet.

Salg, service og reiseliv

Antall innspill: 44

De fleste innspillene kommer fra skoler og enkeltlærere. Vi har fått veldig mange gode innspill. Gjennomgående er det et ønske om at kompetansemålene må være tydeligere og at de blir oppfattet som veldig teoritunge. Det er flere som ønsker å endre bruken av verb slik at den oppfattes mer praktiske. Eksempelvis «å gjøre, utføre, gjennomføre» versus «å gjøre rede for og vurdere».

Vi har fått flere kommentarer på navnet på utdanningsretning og programfagene. Flere har gitt tilbakemelding om at programfagene må bruke «entreprenørskap, innovasjon, kommunikasjon og markedsføring». Det er flere som ikke synes forslagene til navn på utdanningsprogrammet er godt nok, og foreslår at vi tenker helt nytt på navnevalget.

Elektrofag

Antall innspill: 81

Vi har fått veldig varierende tilbakemeldinger på skissene. Flere gir innspill på at det er uklart hvilke temaer de to fagene skal ivareta.
Mange mener at kompetansemålene er for upresise. Det er også flere som har kommentert på at demokrati og medbestemmelse ikke er tatt med under tverrfaglige temaer.

Restaurant- og matfag

Antall innspill: 43

De fleste innspillene kommer fra skoler og lærere. Flere mener at læreplanen bør bli mer praktisk ved at vi endrer verbbruken. Noen savner en mer fagspesifikk tekst som framhever enkelte lærefag, og flere peker på at de savner noe eksplisitt om ernæring siden ernæringskokkfaget blir et nytt lærefag på Vg3. Flere gir tilbakemelding på språket i læreplanen, blant at læreplanene er på nynorsk. Utover dette er flertallet relativt fornøyde med utkastet. 

Design og tradisjonshåndverk

Antall innspill: 53

De fleste innspillene kommer fra skoler og lærere, men vi har også fått gode innspill fra organisasjoner og bedrifter.

Design og tradisjonshåndverk er ett av de fire nye utdanningsprogrammene. Vi har jobbet med oppbyggingen og utformingen av de 3 ulike programfagene som skal sikre både bredde og fordypning i håndverket. Vi har fått mange gode innspill på dette, men flere mener samtidig at forslaget er for komplisert og utydelig. 

Vi har også fått innspill på at det samiske bør kommet tydeligere frem i planen, og at dette nevnes eksplisitt med navn.

Vi har fått delte tilbakemeldinger på hva som er skal være viktig i faget fremover, spesielt vektingen mellom opplæring i rene håndverksteknikker og hvor stort fokus det skal være på kultur, tradisjon, innovasjon og prosess i fagområdet.

Navnet på utdanningsprogrammet er en arbeidstittel, og vi har bedt om forslag til alternative navn. Alle som har besvart i innspillsrunden har vært opptatt av dette, men her er det ulike meninger. Mange mener at navnet er viktig for rekrutteringen til utdanningsprogrammet. Over halvparten foreslår andre alternative navn enn de som er foreslått. Av de 3 forslåtte navnene fikk arbeidstittelen Design og tradisjonshåndverk flest stemmer.

Naturbruk

Antall innspill: 30

Vi får i overveiende grad positive tilbakemeldinger, og mange mener det er bra at vi vektlegger entreprenørskap og bærekraft. Flere gir tilbakemelding på at at målene er åpne og fremtidsrettede med gode kjerneelementer og god tverrfaglighet. Gjennomgående er det et ønske om at kompetansemålene må være tydeligere og at de blir oppfattet som litt teoritunge. Enkelte påpeker at programfagene har for mange kompetansemål. 

Teknikk og industriell produksjon

Antall innspill: 76

De fleste innspillene kommer fra videregående skoler og lærere.

Flertallet mener at læreplanene er fremtidsrettet og relevant for arbeidslivets behov, men vi har også fått mange innspill på hva som kan endres. Noen mener det er viktig å få frem betydningen av HMS i opplæringen, andre har gitt tilbakemelding om at de ikke kjenner igjen sitt fagområde i kompetansemålene. Dette gjeler spesielt transport og logistikk som har blitt flyttet fra programområde for service og samferdsel til teknikk og industriell produksjon.

Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på språket i læreplanene, blant annet at språket må bli mer tydelig, og at setningsoppbygging og ordvalg må bli bedre.  Noen foreslår konkrete forslag på verbbruk og språkendringer av kompetansemål. Vi har også fått  tilbakemeldinger på at læreplanen er vanskelig å forstå for elever. 

Frisør, blomster- og interiørdesign

Antall innspill: 74

De fleste innspillene kommer fra skoler og lærere. De fleste mener at læreplanen er relevant og fremtidsrettet. Vi har fått noen innspill på at programfaget kommunikasjon og arbeidsliv er et for teoretisk fag, og at det må være koblet mer mot det praktiske arbeidet. Vi har også fått noen innspill på at grunnleggende teknikker og ferdigheter må bli mer tydelig. 

Mange mener at språket fremdeles er vanskelig og uklart, og at elevene vil ha problemer med å  forstå læreplanen. Vi har også fått tilbakemeldinger på at det er uklart hva som er innholdet i faget og vanskelig å se hvordan undervisningen skal være.

Navnet på utdanningsprogrammet er en arbeidstittel, og vi foreslo alternative navn. Alle har gitt tilbakmelding på navnet, og Frisør, interiør, blomst og eksponering, fikk flest stemmer.

Helse- og oppvekstfag

Antall innspill: 125

De fleste innspillene kommer fra skoler og lærere, og det er stor enighet blant innspillene vi har fått. Vi har fått flere tilbakemeldinger på at «den røde tråden» fra kjerneelementene og de tverrfaglige temaene til kompetansemålene er ikke tydelig nok. Mange mener det er vanskelig å finne igjen kjerneelementene i kompetansemålene. 

Mange peker på at kompetansemålene er for vide, og at det kan vi for stort handlingsrom og for stort spillerom for forlagene. Noen mener dette er positivt, mens andre mer skeptisk og etterlyser mer konkrete kompetansemål. Flere påpeker også at nivået i kompetansemålene i forslaget ligger på et lavere nivå enn i dag.  Vi har også fått veldig mange tilbakemeldinger på at læreplanen også bør utgis på bokmål.

Bygg og anleggsteknikk

Antall innspill: 44

De fleste innspillene er fra skoler og lærere. Vi har fått veldig mange gode innspill, og de flesste mener at inndeling av programfagene bidrar til at noen kompetansemål oppfattes som teoritunge og andre som praktiske. Mange ønsker derfor å øke timetallet i programfaget «Yrkesutøvelse, og redusere timetallet i programfagene Teknologi og kommunikasjon og arbeidsmiljø og dokumentasjon. De fleste er  positive til at kurs i varme arbeider er foreslått flyttet fra Vg2 til Vg1. 

Se læreplanskissene

Hvis du vil lese læreplanskissene slik de så ut da vi ba om innspill, kan du klikke på fagene i oversikten under. Da kan du også se alle svarene som har kommet inn.   

Oppsummering av innspill – første runde

I januar delte vi de første skissene til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag. Vi fikk tilsammen 615 innspill. I hovedsak er veldig mange fornøyde med retningen på faget.

Les oppsummeringene av innspillene her. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!