Mat og helse – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på det første utkastet til læreplan i mat og helse.

Antall innspill: 199

Synes du læreplanskissen generelt gir en tydelig retning for det eleven skal lære i faget?

Ja: 63 prosent
Nei: 18 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 20 prosent

Synes du læreplanskissen er fornyet og tilstrekkelig fremtidsrettet?

Ja: 56 prosent
Nei: 16 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 27 prosent

Synes du læreplanskissen viser en god balanse mellom styring av innhold, og skolene og lærerens handlingsrom?

Ja: 57 prosent
Nei: 15  prosent
Vet ikke/Ikke svart: 28 prosent

De fleste innspillene kommer fra skolesektoren. Det er en tydelig tendens at skolesektoren er mer positive til læreplanen i mat og helse enn private organisasjoner og universitets- og høgskolesektoren.

Det er mange positive svar i innspillene til læreplan i mat og helse. Det er imidlertid noen områder der man er mer delt. Særlig er spørsmålet om praktisk-muntlig eksamen et spørsmål som engasjerer både i positiv og negativ retning. Mange er positive til ideen om eksamen, men mer usikre på hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Også når det gjelder om læreplanen er praktisk nok, er det uenighet. Mange mener at læreplanen peker på et mer praktisk rettet fag enn det nåværende mat og helse-faget, men mange mener faget fortsatt er for teoretisk.

I forlengelsen av dette er det flere som opplever enkelte av kompetansemålene som for vage eller generelle og for lite rettet mot konkrete ferdigheter i faget. Språket oppleves også som for tungt, både for elever og lærere.

Flere gir tilbakemelding på at matproduksjon og etiske sider ved dette ikke er dekket i stor nok grad. Dette gjelder for eksempel dyrevelferd og bærekraftighet og klima. Kritisk holdning til kostholdsråd og informasjon knyttet til mat og helse, for eksempel på nett, er også temaer som bør vektlegges mer. Flere etterlyser også at helseaspektet i faget må løftes ytterligere frem, for eksempel når det gjelder psykisk helse.

På et mer overordnet nivå er det bekymring for at timetallet i faget ikke gir rom for å gå i ordentlig i dybden i tråd med det nye kompetansebegrepet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!