Oppsummeringer av 7000 innspill til læreplanskissene

Tusen takk til alle dere som har bidratt! Her kan dere lese om hovedtendensene i innspillene for hvert fag.

I perioden 18. oktober til 14. november hadde vi en åpen innspillsrunde på skisser til 49 læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående.

Vi ville ha innspill tidlig i arbeidet, slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer.

Mange er positive, og det er delte meninger om hva som bør endres

I innspillsrunden ba vi om innspill på flere ting, blant annet om læreplanene gir tydelig retning for det elevene skal lære, om planene er fornyede og framtidsrettede og om det er en god balanse mellom styring av innhold og lærerens handlingsrom. 

Det er delte meninger om dette, og det er forskjeller mellom fag. Men for en overvekt av læreplanene er mer enn halvparten enig i at læreplanen viser en tydelig retning. Det samme gjelder om den er fornyet og framtidsrettet, og om det er en god balanse mellom styring og handlingsrom. 

Her er noen tilbakemeldinger som går igjen for flere læreplaner:

  • Det er stor enighet om at færre kompetansemål er bra. Samtidig skriver flere at de er bekymret for at omfanget i de enkelte fagene blir for stort, da kompetansemålene er relativt vide og kan romme mye. 
  • Mange kommenterer at kompetansemålene gir for stort handlingsrom, som kan føre til store forskjeller i opplæringen. 
  • Mange kommenterer at kompetansemålene er for vage eller generelle og etterlyser et mer konkret kunnskapsinnhold. Det er imidlertid delte meninger om dette.
  • I noen fag er det bekymring for at timetallet i faget ikke gir rom for å gå ordentlig i dybden, i tråd med kompetansemålene i faget og det nye kompetansebegrepet. 
  • Flere gir innspill på hvordan digitale ferdigheter og teknologi kan bli ivaretatt bedre. 
  • Flere er bekymret for at forlagene får for stor makt når de skal gjøre et utvalg av innhold til læremidlene. 

Les om fagfornyelsen – nye læreplaner 2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!