Samfunnskunnskap | Samfunnskunnskap samisk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 158 nasjonal plan, 31 samisk plan
Svarprosentene under viser kun til nasjonal plan.

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 13 %
Delvis enig: 43 %
Verken eller: 5 %
Delvis uenig: 20 %
Helt uenig: 6 %
Ikke svart: 13 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 31 %
Delvis enig: 24 %
Verken eller: 10 %
Delvis uenig: 11 %
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 22 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 34 %
Delvis enig: 28 %
Verken eller: 8 %
Delvis uenig: 8 %
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 20 %

Flertallet er helt eller delvis enige at læreplanutkastene uttrykker det viktigste alle elevene skal lære. 

Selv om antall kompetansemål er betraktelig redusert fra gjeldende læreplaner, mener mange at omfanget likevel er ganske stort, sett opp mot timetallet i faget. Flere peker på at kompetansemålene er komplekse og omfatter mer, noe som gir seg utslag i et stort, og kanskje for stort, handlingsrom. Særlig er «ansvar for det digitale» en faktor som øker omfanget.

Selv om mange høringsinstanser mener at omfanget er for stort, etterlyser de flere temaer i læreplanen. Temaer som blir etterlyst er særlig internasjonale forhold og aktører, arbeidsliv, kommersiell påvirkning, samfunnsmodellen, kriminalitet og politiske system. Flere etterlyser også et mer globalt perspektiv.

Læreplanene gir rom for en aktiv og medvirkende elev og bygger opp under verdigrunnlaget. Flere mener imidlertid at læreplanene er for krevende for de svakt presterende elevene, og at læreplanene bør tilpasses bedre til elever ved yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Det er bred enighet om at det samiske er godt ivaretatt i begge planer. I tillegg er det stor enighet om at innholdet i samfunnskunnskap samisk er godt forankret i samiske verdier, samisk språk og samisk kultur- og samfunnsliv.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler at høringsutkastene i hovedsak beholdes som det er. Samtidig anbefaler vi å redusere omfang, tydeliggjøre enkelte emner, tydeliggjøre progresjonen fra læreplanen i samfunnsfag og styrke helhet og sammenheng i læreplanene. 

Vi anbefaler å redusere omfang ved å

  • slå sammen kompetansemål for å redusere unødvendig overlapp
  • redusere kompleksiteten i enkelte kompetansemål ved å justere språk og innhold. Det kan også bidra til å imøtekomme innspill som peker på at kompetansemålene er uklare og gir for mye handlingsrom

Vi anbefaler også å tydeliggjøre emner som arbeidsliv, samfunnsmodellen, internasjonale forhold og globale perspektiver, forbruk og kommersiell påvirkning, politiske system og utenforskap. Dette er emner som allerede er ivaretatt i høringsutkastet og derfor ikke vil øke omfanget i planen. Vi anbefaler likevel å gjøre emnene mer eksplisitte og sette emnene inn i en tydeligere kontekst for å imøtekomme høringsinnspillene. Dette vil også bidra til å imøtekomme innspill om at kompetansemålene er uklare og handlingsrommet for stort. 

Vi anbefaler en analyse av progresjonen mellom samfunnsfag (grunnskolen) og samfunnskunnskap (vgo) for å vurdere behovet for å justere nivå og innhold. Dette for å imøtekomme instanser som har pekt på dette.

Vi anbefaler å justere kompetansemål for å få en tydeligere kobling til tverrfaglige tema og kjerneelementer, som flere av høringsinstansene ser behov for.

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. De skal være klare i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – nasjonal plan(PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – samisk plan(PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!