Samfunnsfag | Samfunnsfag samisk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 408 nasjonal plan, 12 samisk plan
Svarprosentene under viser kun til nasjonal plan.

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 22 %
Delvis enig: 31 %
Hverken eller: 7 %
Delvis uenig: 18 %
Helt uenig: 5 %
Ikke svart: 17 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 32 %
Delvis enig: 21 %
Hverken eller: 10 %
Delvis uenig: 9 %
Helt uenig: 4 %
Ikke svart: 24 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 42 %
Delvis enig: 19 %
Hverken eller: 6 %
Delvis uenig: 8 %
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 24 %

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på læreplanene. Mange støtter hovedgrepene som er gjort og mener at læreplanene ivaretar det viktigste elevene skal lære i faget. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. til hvordan verdigrunnlaget og de tverrfaglige tema er ivaretatt, og mange er enige i at læreplanen tilrettelegger for dybdelæring og gir rom for en aktiv og medvirkende elev.

Samtidig mener et flertall at læreplanen har for stort omfang. Noen mener også at det ikke er god nok balanse mellom geografi, historie og samfunnskunnskap. Flertallet gir uttrykk for at læreplanen gir tilstrekkelig handlingsrom, men samtidig stiller mange spørsmål ved om handlingsrommet er for stort.

Skoler og ansatte i skolen trekker fram utfordringer knyttet til at samfunnsfaget har et særlig ansvar for at elevene utvikler digitale ferdigheter. Mange mener at ansvaret for digitale ferdigheter ikke bør ligge til samfunnsfaget alene. Dette begrunnes med at faget allerede har et stort omfang, at de andre fagene også bør ha et ansvar og at de digitale kompetansemålene må gjøres mer samfunnsfaglig relevante.

Flertallet er positive til at det er kompetansemål på 2.trinn, og et flertall mener også at samisk innhold er godt ivaretatt i begge læreplanene. For læreplan i samfunnsfag samisk er det noen som mener at det er for lite vekt på tradisjonell samisk kunnskap og samiske verdier, og at det bør være mer om sirkumpolare urfolk og mer om hvordan samiske samfunn er i dag. 

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å beholde hovedgrepene som er gjort i læreplanutkastene i samfunnsfag og samfunnsfag samisk. Vi har reduseret omfanget, tydeliggjort kompetansemål og tatt ut innhold som blir ivaretatt på andre trinn eller i andre læreplaner.

Vi har fått flere tilbakemeldinger om at kompetansemålene er for vage og gir for mye handlingsrom, og vi har derfor foreslått endringer for å tydeliggjøre innholdet i disse uten å begrense handlingsrommet til lærerne.

Vi foreslår også å tydeliggjøre fagets historiske og geografiske aspekter ved å gjøre endringer i tekstene om kjerneelementene og i enkelte relevante kompetansemål. Høringen ga ikke støtte til å rendyrke en tredeling av faget. Vår vurdering er at en slik tredeling kan være til hinder for dybdelæring, som mange mener at læreplanen tilrettelegger for.

Vi foreslår å endre navnene på to av kjerneelementene for å unngå overlapp med navn på tverrfaglige tema, uten å endre innholdet i kjerneelementene er endret. For å gjøre utviklingen av digitale ferdigheter faglig relevant, og for å unngå at omfanget i faget økes mye, har vi bearbeidet kompetansemål som omhandler digitale ferdigheter til å bli mer samfunnsfaglige. For læreplan i samfunnsfag samisk, foreslår vi tilsvarende endring som i den nasjonale læreplanen for å redusere omfang, men anbefaler å ivareta det som er særegent for denne læreplanen. Vi anbefaler også at et nytt kompetansemål på 10. trinn om mangfold eksplisitt knyttes til Sápmi/Sábme/Sáepmie i læreplan i samfunnsfag samisk, for å ivareta variasjoner i samiske samfunn i dag.

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. De skal være klare i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – nasjonal plan(PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – samisk plan(PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!