Religion og etikk | Religion og etikk samisk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastetene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 105 nasjonal plan, 9 samisk plan
Svarprosentene under viser kun til nasjonal plan.

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 10 %
Delvis enig: 33 %
Hverken eller: 5 %
Delvis uenig: 30 %
Helt uenig: 10 %
Ikke svart: 12 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 32 %
Delvis enig: 20 %
Hverken eller: 10 %
Delvis uenig: 12 %
Helt uenig: 7 %
Ikke svart: 19 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 40 %
Delvis enig: 13 %
Hverken eller: 19 %
Delvis uenig: 7 %
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 21 %

Det store bildet viser at mange støtter de nye læreplanene. Mange mener at kompetansemålene er omfattende og tidkrevende. Mange er bekymret for at kunnskapsaspektet ved faget er nedtonet til fordel for metoder i faget og peker på at elevene trenger felles basiskunnskap. Flere etterlyser en bedre sammenheng i læreplanene, og at det er for få kompetansemål knyttet til det første kjerneelementet som omfatter kunnskapen i faget, og da spesielt kunnskap om religionene.  
 
Vi har fått delte tilbakemeldinger på lærerens handlingsrom. Mange mener at læreplanene er generelle med åpne kompetansemål, noe som gir relativt få føringer og legger mye ansvar på læreren. Noen mener at dette er bra, fordi det gir mange muligheter i opplæringen. Det er delte meninger om hvor detaljerte læreplanen bør være. Noen ønsker detaljerte mål som gir god støtte, mens andre ønsker åpne mål som ikke begrenser mulighet for valg av innhold tilpasset elevgruppen og lokale forhold.  
 
Flere mener at filosofi er for tynt dekket i læreplanene.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å gjøre noen justeringer for å tydeliggjøre kunnskapsinnholdet, uten at vi går så langt som å endre konkretiseringsnivået i veldig stor grad. Vi anbefaler å styrke kunnskapsinnholdet i læreplanene når det gjelder:

  • hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser
  • religions- og livssynskritikk  
  • ideer om mennesket fra ulike filosofiske tradisjoner
  • problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. De skal være klare i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – nasjonal plan(PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – samisk plan(PDF)

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!