Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 38

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 28 %
Delvis enig: 33 % 
Verken eller: 5 %
Delvis uenig: 11 % 
Helt uenig: 5 %
Ikke svart: 17 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 33 %
Delvis enig: 25 %
Verken eller: 5 %
Delvis uenig: 8 % 
Helt uenig: 8 %
Ikke svart: 19 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 19 %
Delvis enig: 25 %
Verken eller: 19 %
Delvis uenig: 5% 
Helt uenig: 0 %
Ikke svart: 31 %

Et flertall av høringsinnspillene er helt eller delvis enige i at læreplanen tydelig uttrykker det viktigste elevene skal lære.

Flere påpeker at læreplanen er for omfattende og at den ikke er tilstrekkelig lik den ordinære norskplanen, blant annet med tanke på at mål er formulert ulikt i de to planene. På den andre siden mener enkelte at planen er for lik den ordinære norskplanen, og at det er et problem.

Mange mener at timetallet i faget er for lavt både generelt og med tanke på målene i læreplanen. Noen sier eksplisitt at elever med kort botid trenger flere norsktimer. 

Et klart flertall mener at læreplanen gir et tilstrekkelig handlingsrom, men flere mener at handlingsrommet også kan være et problem.

Flere ønsker at ressursperspektivet skal styrkes og at verdien av flerspråklighet må ytterligere tydeliggjøres. 

Mange mener at det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling må inn i læreplanen.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

  • ta inn det tverrfaglige temaet «bærekraftig utvikling» i læreplanen
  • justere noen formuleringer slik at læreplanmål blir mer like de i den ordinære norskplanen, dersom innholdet er sammenfallende
  • beholde fagspesifikke mål knyttet til språklæring som ikke finnes i den ordinære norskplanen
  • ikke senke ambisjonsnivået i læreplanen fordi den skal gi likeverdig kompetanse som den ordinære norskplanen. Men noen læreplanmål knyttet til eldre litteratur blir gjort mindre spesifikke og omfattende
  • se på strukturen på yrkesfag der all norskopplæring er lagt til Vg2. For elever med kort botid i Norge er det uheldig å ikke ha en kontinuitet i norskopplæringen

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!