Norsk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 1074

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 30 % 
Delvis enig: 34 % 
Verken eller: 3 %
Delvis uenig: 14 % 
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 18 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 37 %
Delvis enig: 22 %
Verken eller: 6 %
Delvis uenig: 11 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 22 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 27 %
Delvis enig: 22 %
Verken eller: 11 %
Delvis uenig: 8 %
Helt uenig: 5 %
Ikke svart: 28 %

Hovedretningen i faget får bred støtte. Det trekkes fram at færre og åpne kompetansemål og et komparativt perspektiv på opplæringen i språk og litteratur legger til rette for et lokalt handlingsrom og dybdelæring.

Mange av innspillene peker på at det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling må være en del av norskplanen. Temaet er sentralt i arbeid med tekster i faget, og er også relevant på bakgrunn av de fastsatte kjerneelementene.

Vi har også fått mange innspill om sidemål og vurderingen av dette. Mange uttaler at læreplanen legger godt til rette for tidlig start med sidemål. Imidlertid peker mange mållag på at færre karakterer i underveisvurderingen sammen med en henvisning til opplæringsloven kan bidra til å svekke sidemålets stilling i opplæringen og nynorskens stilling generelt. Skoler og lærere er i stor grad tilfredse med at de får anledning til å planlegge for en mer helhetlig skriveopplæring ved at det er færre karakterer i underveisvurderingen.

Det er mange som ønsker en konkretisering av sjangre i grunnskolen, og at den utforskende og reflekterende skrivingen videreføres til Vg3. I tillegg er sang og det nordiske perspektivet ønsket inn i læreplanen av mange.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

  • ta inn det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i læreplanen
  • beholde forslaget om to karakterer i underveisvurderingen på ungdomstrinnet og i videregående opplæring
  • ta bort henvisningen til opplæringsloven § 2-5, men beholde formuleringen i tekstene om sluttvurdering som sier at læreren skal ta hensyn til at elevene har hatt kortere opplæringstid i sidemål enn i hovedmål
  • i all hovedsak beholde hovedretningen og kompetansemålene slik de er formulert i høringsutkastet. Vi foreslår imidlertid å gjøre enkelte justeringer for å tydeliggjøre innholdet og progresjonen:
    • konkretisere enkelte sjangre elevene skal arbeide med i grunnskolen, blant annet sangtekster
    • styrke den utforskende, reflekterende skrivingen gjennom å inkludere essay blant de skriftlige sjangrene i videregående skole
    • spesifisere at tekstutvalget på flere av trinnene skal omfatte tekster på svensk og dansk

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!