Naturfag | Naturfag samisk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 570 nasjonal plan, 8 samisk plan
Svarprosentene under viser kun til den nasjonale planen.

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 22 %
Delvis enig: 37 %
Hverken eller: 7 %
Delvis uenig: 16 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 14 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 35 %
Delvis enig: 27 %
Hverken eller: 8 %
Delvis uenig: 9 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 18 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 32 %
Delvis enig: 27 %
Hverken eller: 9 %
Delvis uenig: 10 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 20 %

I hovedsak er forslagene til nye læreplaner godt mottatt. Mange av høringsinstansene støtter hovedgrepene og mener planene ivaretar det viktigste elevene skal lære i naturfag. Flertallet mener læreplanene gir tilstrekkelig handlingsrom for skolene og at de også gir rom for elevmedvirkning og dybdelæring. 

Vi får tilbakemeldinger om at klima- og bærekraftperspektivet ikke er godt nok ivaretatt gjennom hele skoleløpet, og at det globale perspektivet mangler. Det er heller ikke god nok sammenheng mellom kompetansemålene og de innledende tekstene når det gjelder dette. 

I beskrivelsen av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring står det at både fysisk og psykisk helse skal inngå i faget. Vi får tilbakemeldinger om at psykisk helse i liten grad er synlig i planen.

Mange mener at det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap er sentralt for å nå bærekraftmålene, og at naturfaglig kompetanse er viktig for elevenes fremtidige deltakelse i demokratiet.

Det er kommet noen kommentarer på at de tre tverrfaglige temaene til sammen vil gi et godt utgangspunkt for dybdelæring i naturfag.

Høringen viser at det er usikkerhet rundt hvordan de teknologiske målene skal tolkes. Derfor mener flere at vi bør gjøre det tydeligere hvordan blant annet programmering skal inn i faget.

Vi har fått tilbakemeldinger om at det er for stort omfang på ungdomstrinnet, men at omfanget på de andre trinnene i større grad er rimelig. Det er også en del tilbakemeldinger om at noen kompetansemål oppfattes som uklare og har stort tolknings- og handlingsrom.

De som har kommentert på Vg1 yrkesfag er generelt positive til at det er kommet utdanningsprogramspesifikke kompetansemål.

Det har kommet mange innspill på at det å bruke samiske begreper virker kunstig og gir lite mening i den nasjonale planen.

Det er kun åtte høringsinstanser i naturfag samisk. De er hovedsakelig positive til læreplanen, men ønsker noe mer eksplisitt samisk innhold. 

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å beholde hovedretningene i og intensjonene for faget slik de foreligger i høringsutkastet. Vi ser likevel at vi trenger å gjøre noen justeringer i læreplanene, blant annet for å få en bedre sammenheng mellom de de innledende tekstene og kompetansemålene, og for å ivareta de tverrfaglige temaene på en bedre måte.

Naturfag er et fag som naturlig kan sette de tre tverrfaglige temaene i sammenheng med hverandre. Vi mener at det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap er relevant for naturfag, og anbefaler å ta det inn i planen slik at naturfag inneholder alle de tre tverrfaglige temaene.

Det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling bør synliggjøres bedre i kompetansemålene gjennom hele skoleløpet, inkludert det globale perspektivet.

Psykisk helse og kjønnsidentitet bør bli mer synlig i noen av kompetansemålene knyttet til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, men i begrenset grad da det er andre fag som ivaretar dette. 

Programmering bør synliggjøres mer eksplisitt i noen av kompetansemålene som knyttes til kjerneelementet “teknologi”.

Vi anbefaler å unngå å bruke samiske begreper i den nasjonale planen, men at det samiske innholdet fortsatt skal i varetas i planen. I læreplanen for naturfag samisk anbefaler vi å gjøre tilsvarende endringer som i den nasjonale der hvor de to planene er overlappende, men at vi her beholder samiske begreper. Vi anbefaler også at enkelte kompetansemål i den samiske planen omformuleres slik at det samiske innholdet blir mer eksplisitt. 

Av hensyn til læreplanens omfang på ungdomstrinnet, anbefaler vi å redusere antall kompetansemål noe. En del kompetansemål oppleves som uklare og bør derfor omformuleres og justeres for å tydeliggjøre innholdet. Faglig innhold, intensjonene med kompetansemålene samt handlingsrommet, bør likevel beholdes slik de foreligger i høringsutkastet. Det er kommet mange gode, konkrete forslag fra høringen om hvordan kompetansemålene kan bli tydeligere.

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. De skal være klare i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – nasjonal plan(PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – samisk plan(PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!