Musikk | Musikk samisk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 273 nasjonal plan, 3 samisk plan
Svarprosentene under viser kun til den nasjonale planen.

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 43 %
Delvis enig: 31 %
Hverken eller: 3 %
Delvis uenig: 11 %
Helt uenig: 1 %
Ikke svart: 11 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 39 %
Delvis enig: 21 %
Hverken eller: 10 %
Delvis uenig: 11 %
Helt uenig: 5 %
Ikke svart: 14 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 44 %
Delvis enig: 23 %
Hverken eller: 9 %
Delvis uenig: 6 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 16 %

Det overordnede bildet er at det er bred støtte til læreplanutkastet. Mange mener at faget har fått en reell og positiv fornyelse som innebærer at faget har blitt mer praktisk. Det er imidlertid tydelige kritiske innspill på noen vesentlige punkter.

Det er mange som peker på at kompetansemålene gir mye tolkningsrom til lærerne, og at det har både positive og negative sider. Flere peker på at et stort tolkningsrom kan gi store forskjeller i opplæringen. Forutsatt adekvate rammebetingelser og fagkompetente lærere, mener de fleste at det store faglige og pedagogiske handlingsrommet er positivt, og at det gir rike muligheter for lærerne til å tilpasse opplæringen. 

Det er flere som mener at kompetansemålene på 8. – 10. trinn ikke ivaretar det praktiske i stor nok grad. Samtidig anerkjenner mange behovet for at elevene skal drøfte, reflektere og tenke kritisk også i musikkfaget.

Mange lærere, skoler, skoleeiere og fagmiljøer ønsker de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling inn i planen. Det er demokrati og medborgerskap som har fått flest innspill.

Det er bred enighet om at læreplanene legger godt til rette for dybdelæring og for arbeid med skolens verdigrunnlag. 

Det er noen innspill som utpeker seg og er gjennomgående i høringen, selv om det ikke spørres etter i noen av spørsmålene. Dette handler i stor grad om at rammene for musikkfaget er utfordrende. Det er pekes på at timetallet i utgangspunktet er for lavt, at faget ikke prioriteres og at det mangler lærere med kompetanse i musikk.

I utkast til læreplan i musikk samisk er det kun kommet tre innspill. Endringene som gjøres i nasjonal plan gjøres også i samisk plan. 

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

 • beholde kompetansemålene slik de er i høringsutkastet, med noen mindre endringer i enkelte av målene. Den største endringen vi gjør er på 8. - 10. trinn, der vi gjør noen av målene tydeligere på at det praktiske, kreative og skapende står i sentrum.
 • gjøre det digitale mer eksplisitt på alle trinn og i teksten "om faget".
 • ta inn demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema.
 • justere noe i tekstene om underveisvurdering og sluttvurdering.
 • justere noe i teksten Om faget:
  • ta inn norsk folkemusikk i delen som beskriver om fagets relevans. Flere har pekt på at det er unaturlig å ikke nevne norsk folkemusikk når vi samtidig løfter frem samisk musikkultur.
  • gjøre endringer i teksten som beskriver eleven som mer aktiv i møte med musikk
  • legge inn at møter med levende musikk er en del av musikkfaget

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. De skal være klare i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – nasjonal plan(PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – samisk plan(PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!