Morsmål for språklige minoriteter – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 27

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 48 % 
Delvis enig: 19 % 
Hverken eller: 4%
Delvis uenig: 11%
Helt uenig: 0 %
Ikke svart: 19 %  

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 33 % 
Delvis enig: 30 % 
Hverken eller: 4 %
Delvis uenig: 4 %
Helt uenig: 0 %
Ikke svart: 30 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 44 % 
Delvis enig: 11 % 
Hverken eller: 7 %
Delvis uenig: 4 %
Helt uenig: 4 %
Ikke svart: 30 %

Vi får stort sett støtte til forslaget til ny læreplan. Flere mener derimot at planen kan virke ambisiøs sett opp mot antall timer det normalt gis til opplæring i morsmål for språklige minoriteter.

En del mener at spennet fra nivå 1 til 3 er stort, og at nivå 3 er på et veldig høyt nivå. En del påpeker også at morsmålsopplæringen bør styrkes slik at elevene får erfare at flerspråklighet verdsettes som en ressurs i skolen og i samfunnet. Denne målsettingen med faget samsvarer ikke med antall timer og hvordan opplæringen i faget blir gitt, mener noen.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

  • justere begrepsbruken noe, slik at begrepsbruken i større grad samsvarer med de andre læreplanene, spesielt læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og språkplanene
  • justere teksten om folkehelse og livsmestring og beholde de tverrfaglige temaene som i høringsutkastet
  • beholde progresjonen i faget overordnet, så den kan være til hjelp i opplæringen både for de yngste og eldre elevene og for elever med ulik kompetanse i faget
  • justere tekstene om underveisvurdering så de blir mer fagspesifikke
  • ivareta innspillene om flerspråklighet som ressurs i skole og i samfunnet, og å fremheve morsmålets egenverdi i tekstene om Fagets relevans og Sentrale verdier

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!