Matematikk fellesfag 1-10 – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 662

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 35 %
Delvis enig: 36 %
Hverken eller: 5 %
Delvis uenig: 8 %
Helt uenig: 5 %
Ikke svart: 11 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 49 %
Delvis enig: 25 %
Hverken eller: 5 %
Delvis uenig: 6 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 13 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 36 %
Delvis enig: 27 %
Hverken eller: 14 %
Delvis uenig: 4 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 17 %

Det er stort sett bred støtte til læreplanen som har vært på høring. Det er stor enighet om at læreplanen tydelig uttrykker det viktigste elevene skal lære. Flere etterlyser mer spesifikke kunnskaps- og ferdighetsmål.

Mange lærere opplever handlingsrommet sitt som tilstrekkelig, men vi har også fått flere innspill om at det er for stort for lærere som ikke opplever at de er godt nok rustet for fagfornyelsen.

Det stor enighet om at læreplanen legger til rette for en aktiv og medvirkende elev, og at det er god sammenheng mellom læreplanens ulike deler. De fleste mener at læreplanen har et realistisk omfang, men etterlyser likevel flere timer til faget.

Det er stor enighet om at læreplanen legger opp til dybdelæring, størst blant lærerne. I flere av uttalelsene ser vi at det er noe usikkerhet om hvordan selve begrepet dybdelæring skal tolkes.

Det er også en del innspill i høringen på hvordan samisk innhold er ivaretatt i matematikkfaget.

Det er bred støtte til at læreplanen i matematikk har kompetansemål etter hvert trinn fra 2. trinn. Enkelte ønsker retningslinjer for hvordan dette kan gjennomføres i praksis på fådelte skoler, og noen peker på utfordringer knyttet til tverrfaglighet med fag som ikke har samme inndeling.

I mange av innspillene vi har mottatt oppleves læreplanen til en viss grad å være fremtidsrettet med sitt fokus på problemløsning, resonnement, modellering, abstraksjon og andre kompetanser som hevdes å bli viktige i fremtiden. I høringsutkastet ble statistikk og sannsynlighet redusert i omfang for å imøtekomme stofftrengsel. Mange instanser mener at statistikk og sannsynlighet er et kunnskapsområde som vil bli stadig mer viktig med fremveksten av teknologier som maskinlæring, store data, o.l. I tillegg fremheves statistikk som særlig relevant knyttet til demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, herunder forståelse for samfunnet og politiske og personlige valg.

Flere etterlyser et tydeligere avtrykk av digitale ferdigheter som verktøy for læring. De savner at regneark, dynamisk geometriprogram, CAS og også programmering nevnes mer eksplisitt i kompetansemålene. Uttalelsene viser at synspunktene spriker rundt emnet programmering, og at både fagmiljøer og lærerne selv opplever at skolene ikke er godt nok rustet til oppgaven. Det er verdt å nevne at synspunktene rundt programmering er sterkere uttrykt blant lærere i videregående enn i grunnskolen. Mange har spilt inn at alle de tre tverrfaglige temaene bør inn i læreplanen, og at dette er med på å gjøre læreplanen mer fremtidsrettet.

Våre anbefalinger etter høringen

Det store flertallet er enige i retningen til læreplanen og vi anbefaler at denne beholdes.

Høringen viser at det er flere områder knyttet direkte eller indirekte til læreplanen i matematikk som kan ha behov for støtte og veiledning. Vi anbefaler også noen endringer i læreplantekstene og kompetansemålene.

Vi støtter innspillene om at statistikk og sannsynlighet er et fremtidsrettet kunnskapsområde i matematikk og foreslår derfor å styrke dette området i læreplanen. Høringsinstansene har ikke antydet hva som bør tas ut på grunn av denne endringen. Med bakgrunn i innspill knyttet til omfanget i faget, er vår anbefaling er at kunnskapsområdet geometri reduseres i omfang, spesielt på ungdomstrinnet.

På bakgrunn av høringen anbefaler vi å ta inn demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i matematikk.

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!