Matematikk fellesfag Vg1 teoretisk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 123

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 19 %
Delvis enig: 45 %
Hverken eller: 6 %
Delvis uenig: 11 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 16 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 44 %
Delvis enig: 24 %
Hverken eller: 6 %
Delvis uenig: 4 %
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 21 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 23 %
Delvis enig: 24 %
Hverken eller: 18 %
Delvis uenig: 15 %
Helt uenig: 1 %
Ikke svart: 20 %

Det er stort sett bred støtte til læreplanen som har vært på høring. Det er litt større uenighet om det samiske er godt ivaretatt. Flere etterlyser mer spesifikke kunnskaps- og ferdighetsmål og at kompetansemålene prioriteres etter viktighet.

Mange av innspillene uttrykker at handlingsrommet er stort, og kanskje for stort. Handlingsrommet legger godt til rette for tilpasset opplæring og for dybdelæring, men det uttrykkes en bekymring knyttet til hva som vil komme på eksamen. Høringsinstansene er også enige i at læreplanen legger til rette for en aktiv og medvirkende elev, og at det er god sammenheng mellom læreplanens ulike deler. De fleste mener at læreplanen har et realistisk omfang, men påpeker at det er vanskelig å svare på det før man ser omfanget og avgrensninger i lærebøker og på eksamen.

Det er delte meninger om hvorvidt samisk innhold er godt ivaretatt i læreplanen. Flere mener at selv om det ikke er eksplisitt samisk innhold, så er ikke læreplanen til hinder for å ta inn samisk innhold. Flere stiller også spørsmål ved om det samiske skal ha plass i et fag som matematikk og påpeker at matematikk er et universelt språk, uavhengig av kultur.

Uttalelsene viser at det er enighet om at det er et gode med egen tekst om underveisvurdering, men at teksten må forbedres for å kunne fungere som et godt nok arbeidsverktøy for skoler og lærere. Det påpekes videre at vurdering er avhengig av hvordan eksamen gjennomføres.

I mange av innspillene vi har mottatt oppleves læreplanen til en viss grad å være fremtidsrettet med sitt fokus på problemløsning, resonnement, modellering, abstraksjon og andre kompetanser som hevdes å bli viktige i fremtiden. Mange savner samtidig en konkretisering av hva dette skal være.

Det er flere som har konkrete innspill på hvordan 1T-R1-R2 bør omstruktureres i kunnskapsområdene for å gi bedre flyt og koordinering mot de andre realfaglige programfagene. Flere etterlyser mer programmering, flere tverrfaglige temaer og mer statistikk og sannsynlighet.

Våre anbefalinger etter høringen

På bakgrunn av støtten i høringen anbefaler vi å beholde læreplanen slik den forelå i høringen med unntak av det som er beskrevet nedenfor.

Vi anbefaler å gjøre endringer i enkelte av kompetansemålene for å gjøre dem litt mer forståelige eller relevante for elevene. Videre vil vi revidere enkelte av kompetansemålene i de utdanningsprogramspesifikke delene av 1T-Y.

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!