Matematikk fellesfag Vg1 praktisk, 2P og 2P-Y – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 293

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?

 

Vg1 praktisk

2P

2P-Y

Helt enig

9 %

27 %

18 %

Delvis enig

39 %

33 %

36 %

Hverken eller

5 %

12 %

12 %

Delvis uenig

24 %

17 %

21 %

Helt uenig

8 %

4 %

6 %

Ikke svart

14 %

8 %

6 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?

 

Vg1 praktisk

2P

2P-Y

Helt enig

43 %

51 %

45 %

Delvis enig

12 %

21 %

27 %

Hverken eller

7 %

9 %

6 %

Delvis uenig

4 %

5 %

9 %

Helt uenig

3 %

4 %

3 %

Ikke svart

20 %

10 %

9 %

 Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?

 

Vg1 praktisk

2P

2P-Y

Helt enig

14 %

32 %

15 %

Delvis enig

25 %

35 %

36 %

Hverken eller

7 %

9 %

12 %

Delvis uenig

25 %

4 %

21 %

Helt uenig

9 %

6 %

6 %

Ikke svart

21 %

14 %

9 %


Det er stort sett bred støtte til læreplanene som har vært på høring. Det er litt større uenighet om hvorvidt læreplanene er tydelige på hva elevene skal lære, om språket er tydelig og om det samiske er godt ivaretatt, men det er fremdeles svak overvekt av de som er støtter forslagene. Flere etterlyser mer spesifikke kunnskaps- og ferdighetsmål.

Mange av innspillene uttrykker at handlingsrommet er stort, og kanskje for stort. Handlingsrommet legger godt til rette for tilpasset opplæring og til rette for dybdelæring, men det uttrykkes en bekymring knyttet til hva som vil komme på eksamen. Innspillene er også enige i at læreplanene legger til rette for en aktiv og medvirkende elev og at det er god sammenheng mellom læreplanenes ulike deler. De fleste mener at læreplanene har et realistisk omfang, men etterlyser allikevel flere timer til faget. 

Det er stor enighet om at læreplanene legger opp til dybdelæring, størst blant profesjonsutøverne. I flere av uttalelsene ser vi at det hersker noe forvirring om hvordan selve begrepet dybdelæring skal tolkes. 

Det er delte meninger om hvorvidt samisk innhold er godt ivaretatt i læreplanene. Flere mener at selv om det ikke er eksplisitt samisk innhold, så er ikke læreplanene til hinder for å ta inn samisk innhold. Flere stiller også spørsmål ved om det samiske skal ha plass i et fag som matematikk og påpeker at matematikk er et universelt språk, uavhengig av kultur.

Uttalelsene viser at det er enighet om at det er et gode med egen tekst om underveisvurdering, men at teksten må forbedres for å kunne fungere som et godt nok arbeidsverktøy for skoler og lærere. At det i teksten står at det skal gis motiverende tilbakemeldinger fremheves som problematisk med begrunnelse i at elever som velger P-matematikk er vanskelige å motivere.

I mange av innspillene vi har mottatt, oppleves læreplanene til en viss grad å være fremtidsrettet med sitt fokus på problemløsning, resonnement, modellering, abstraksjon og andre kompetanser som hevdes å bli viktige i fremtiden. Fraværet av bærekraftig utvikling fremheves som lite fremtidsrettet. Flere trekker også frem viktigheten av at eksamene endres i tråd med læreplanene for at faget skal bli tilstrekkelig fremtidsrettet i praksis.

Utdanningsforbundet påpeker at de ulike læreplanene for 1P-Y kan føre til enkelte forskjeller, men oppfatter Y-veien i P-matematikk som en del mindre krevende enn P-matematikk for SF-elevene.

Flere påpeker også at læreplanen i 1P ikke lenger vil være et godt grunnlag for å gå videre til S-matematikk og ønsker en oppklaring knyttet til dette.

Det er også flere som synes det er underlig at en del av kunnskapsområdene i 1P+2P er fordelt på tvers av trinnene. De ønsker at emnene samles i hvert av fagene, slik det er gjort i grunnskoleplanen, for å bedre legge til rette for dybdelæring.

Enkelte har også kommet med konkrete forslag til endringer knyttet til de yrkesfaglige delene av 1P-Y-læreplanene, og ønsker at disse ses i sammenheng med nye læreplaner for Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Våre anbefalinger etter høringen

På bakgrunn av støtten i høringen anbefaler vi å beholde læreplanene slik de forelå i høringen med unntak av det som er beskrevet nedenfor.

Vi anbefaler å gjøre konkrete endringer knyttet til fordelingen av kunnskapsområdene mellom 1P og 2P slik at disse i større grad samles. Dette betyr at kompetansemålene som er knyttet til økonomi samles i 2P, og at kompetansemål knyttet til modellering flyttes til 1P. Videre er enkelte av de utdanningsprogramspesifikke delene av 1P-Y justert i tråd med innspillene.

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet Vg1 praktisk (PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet 2P (PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet 2P-Y (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!