Mat og helse | Mat og helse samisk – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 215 nasjonal plan, 5 samisk plan
Svarprosentene under viser kun til den nasjonale planen.

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 39 %
Delvis enig: 35 %
Hverken eller: 3 %
Delvis uenig: 9 %
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 12 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 36 %
Delvis enig: 26 %
Hverken eller: 11 %
Delvis uenig: 6 %
Helt uenig: 3 %
Ikke svart: 18 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 54 %
Delvis enig: 17 %
Hverken eller: 5 %
Delvis uenig: 3 %
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 18 %

Vi har fått bred støtte til læreplanen, og hovedtendensen i innspillene er at faget har fått en reell fornyelse som det bør holdes fast ved. Det er stor enighet om at faget skal være mer praktisk, og at elevene skal lære å lage trygg, helsefremmende og bærekraftig mat.

Vi har fått mange innspill på at planen legger godt til rette for at elevene skal kunne utforske, bruke sanser og oppleve matglede og sosialt måltidsfellesskap. Samtidig er det mange som mener at omfanget i planen ikke er realistisk med timetallet for å kunne gjennomføre planen på en god måte. Det er stor enighet i at myndighetenes kostråd og kjennskap til sammenhengen mellom næringsstoffer og helse skal ligge til grunn for undervisningen. Flere ønsker at alle næringsstoffer bør tas med i planen, ikke bare de energigivende næringsstoffene. Dette vil sikre at elevene får kompetanse til å velge et variert kosthold.

Vi har fått innspill om at dyrevern bør inn i planen, og at klimaperspektivet og etisk bevissthet bør komme tydeligere frem i planen. Det er stor enighet om at elevene skal lære å bli bevisste forbrukere som velger et variert, bærekraftig og helsefremmende kosthold. Noen mener at forbrukerperspektivet som er knyttet til bærekraftig matadferd bør være tydeligere i planen.

Det er stor enighet om at planen legger til rette for møter mellom matkulturer fra Norge og andre land. Videre er det stor enighet om at teorien i faget skal knyttes til det praktiske arbeidet, slik at elevene ser sammenhengen mellom teori og praktisk matlaging. Det er noen som mener at enkelte kompetansemål og grunnleggende ferdigheter er for teoretiske.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

  • redusere omfanget ved å redusere enkelte komplekse og sammensatte kompetansemål
  • justere noen kompetansemål for å lage en tydeligere progresjon
  • justere tekstene om underveis- og standpunktvurdering
  • styrke det sosiale fellesskapet rundt måltidet
  • legge inn forklaringer på enkelte begreper
  • styrke kritisk tenkning rundt etiske spørsmål om matproduksjon, matforbruk og fordeling av matressurser
  • styrke betydningen av å kunne anvende helsemyndighetenes kostråd for å oppnå god helse
  • justere enkelte kompetansemål og legge til to kompetansemål i samisk plan for å gjøre den nasjonale og samiske planen likeverdige

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. De skal være klare i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – nasjonal plan(PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet – samisk plan(PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!